A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРСсряда, 06 Април 2022  412

На основание: чл. 90 и сл. от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 16 / 06.04.2022 г. на Управителя  на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград,

 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД  гр. ЗЛАТОГРАД ОБЯВЯВА:

Откриването на процедура за провеждане на конкурс за главна медицинска сестра на лечебното заведение. 

І. Изисквания към кандидатите:

1. Висше образование по специалността "Управление на здравните грижи",  квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" ;

2. Трудов стаж като медицинска сестра – не по-малко от 5 /пет/ години;

3. Умения за работа в екип;

5. Умения за работа с компютър, включително с MS Office и Internet;

6. Да декларират, че ако спечелят конкурса, няма да работят в друго конкурентно на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕАД гр.Златоград лечебно заведение за болнична медицинска помощ до изтичане на договора.

ІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Професионална автобиография;

3. Диплом за висше образование – копие, заверено от кандидата;

4. Документ, удостоверяващ трудов стаж;

5. Валидно свидетелство за съдимост;

9. Писмена разработка на тема: „ Ролята и мястото на главната медицинска сестра за осигуряване на качествени здравни грижи на лечебното заведение за периода 2022г. – 2024г.“ .

 

 ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

  1. Първи етап – по документи, където ще бъдат проверени документите на кандидатите за съответствие с поставените изисквания, както и наличието на изискуемите документи;
  2. Втори етап – по същество, където кандидатите, преминали първия етап, ще бъдат поканени на устно събеседване по представената разработка и други теми, свързани със заемането на длъжността, за която се провежда конкурса. Образец на заявление за участие и допълнителна информация могат за бъдат поискани и получени в отдел Административен блок, от служител, човешки ресурси.

  ІV. Време и място за подаване на документите:

 Документите за участие се подават в отдел “Административен” в  4 / четвърта / стая на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, ул. “Хан Аспарух”  № 21 всеки работен ден между 08.00 и 16.00 часа, в едномесечен срок считано от публикуването на настоящата обява.

Документите трябва да бъдат поставени в непрозрачен и запечатан плик, като последният трябва да бъде означен с името на кандидата и длъжността, за която се кандидатства. Писмената разработка се представя в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

Конкурсът ще се проведе на  09.05.2022г. от 10.00 часа в кабинета на Управителя  на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, находящ се на адрес гр.Златоград, ул. “Хан Аспарух”  № 21.

За справки и допълнителна информация: тел. 03071 /  20-21

 

Д-р Людмил Личев,

Управител на МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития