A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 25 Април 2023  489

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 30.05.2023 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на следния недвижим имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 31111.31.563 по Кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 195 кв. м. (сто деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ VІІ-31.563-Обществено обслужване, кв. 12 по ПУП на гр. Златоград, ведно с едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.563.1 (Битово заведение “Черен кос”) със застроена площ 64 кв. м. (шестдесет и четири квадратни метра), с Акт за частна общинска собственост № 937 от 03.04.2013 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. рег. № 207/04.04.2013 г., том I-164, дело 148, партида 3811, при следните конкурсни условия:

1. Предназначение – за битово заведение.

2. Срок на ползване – за срок от 10 години от сключване на договора за учредяване възмездно право  ползване.

         3. Минимална цена на правото на ползване за срока от 10 години – 30 412,80 лв., без вкл. ДДС.

4. Депозит да участие в конкурса в размер на 305,00 лв., който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение на договора и се възстановява след изтичане срока на договора за ползване.

5. Финансово обезпечена инвестиционна програма за поддържане на обекта в добър архитектурен вид, в съчетание с общия традиционен облик на Стария град.

6. Предложение за развитие на обекта през целия период на ползване, с цел съхраняване, поддържане и популяризиране на бита и местните традиции.

Предоставяне на насрещни предложения на участника, по-благоприятни за Община Златоград от първоначалните конкурсни условия.

7. Основни задължения на ползвателя:

7.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;

7.2. Да ползва имота в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

7.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

7.4. Да стопанисва и да се грижи,  като  добър стопанин,  имайки в  предвид  важната  му  функция за цялото  население в Общината.

7.5. Да поддържа имота в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му да предостави имота, безвъзмездно, на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му;

7.6.  Ежегодно да застрахова имота  в полза на Община Златоград, за своя сметка.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 29.05.2023 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 29.05.2023 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

         Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в отдел АПО, ОС и З в Общинска администрация  Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития