A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 23 Ноември 2022  599

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 10.01.2023 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1). Поземлен имот с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв.м. (триста шестдесет и два квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.1 със ЗП 80 кв. м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.2 със ЗП 15 кв. м. и ведно с масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.3 със ЗП 85 кв. м., по Акт за частна общинска собственост № 719/10.05.2011г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 190/16.05.2011 г., том I-152, дело № 149, партида 2169,2170,2171,2172;

2). Поземлен имот с идентификатор 31111.31.300 по КК на гр. Златоград, целият с площ 77 кв. м. (седемдесет и седем квадратни метра), за който имот е отреден УПИ ІІІ-82,252, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград, ведно с изградената в имота едноетажна сграда (къща за настаняване) с идентификатор 31111.31.300.1, със ЗП 25 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра), по Акт за частна общинска собственост № 1639/30.07.2019 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 482/31.07.2019 г., акт 125, том II, партида 589,9127, при следните конкурсни условия:

  1. Предназначение –  функциониране на обектите, като част от Етнографския ареален комплекс.  
  2. Срок на ползване  – за срок от 10 години от сключване на договора за учредяване възмездно право  ползване.

         3. Минимална цена на правото на ползване за срока от 10 години – 101 854,00 лв.

4. Депозит да участие в конкурса в размер на 1 018,00 лв., който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за ползване.

5. Финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на горепосочените имоти при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на паметници на културата.

6. Предложение за включване на:

- Поземлен имот с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв. м (триста шестдесет и два квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.1 със ЗП 80 кв. м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.2 със ЗП 15 кв. м. и ведно с масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.3 със ЗП 85 кв. м.,

- Поземлен имот с идентификатор 31111.31.300 по КК на гр. Златоград, целият с площ 77 кв. м. (седемдесет и седем квадратни метра), за който имот е отреден УПИ ІІІ-82,252, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград, ведно с изградената в имота едноетажна сграда (къща за настаняване) с идентификатор 31111.31.300.1, със ЗП 25 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра),

в композицията на Етнографския  ареален комплекс.

7. Основни задължения на ползвателя:

7.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имотите за срока на договора;

7.2. Да ползва имотите в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

 

 

7.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имотите, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

7.4. Да стопанисва и да се грижи,  като  добър стопанин,  имайки в  предвид  важната  им  функция за цялото  население в Общината.

7.5. Да поддържа имотите в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му  да предостави имотите, безвъзмездно, на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението им;

7.6.  Ежегодно да застрахова имотите  в полза на Община Златоград, за своя сметка.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 09.01.2023 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 09.01.2023 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

         Оглед на обектите може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в отдел АПО, ОС и З в Общинска администрация  Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития