A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсъбота, 20 Ноември 2010  141

Общинска администрация гр. Златоград на основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед № 393 от 12.11.2010 г. на Кмета на община Златоград


ОБЯВЯВА КОНКУРС


За длъжността: Младши експерт „Стопански дейности” в отдел „Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост” при Общинска администрация - Златоград

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:

 висше образование, степен „професионален бакалавър по ”

1.2. Предпочитана специалност,  по която е придобито образованието (една от изброените) : икономическа специалност

1.3. Години професионален опит:

Не се изисква  или минимален ранг V младши

2. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:

- 335  лева.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Интервю     

4 . Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурса (образец);

4.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (образец);

4.3.  Автобиография СV формат;

4.4.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;


Формулярите по образец се предоставят всеки работен ден в Общинска администрация гр. Златоград в Центъра за информационно обслужване, гише Деловодство

На кандидатите ще се предостави копие от длъжностна характеристика за запознаване.

5. Място за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса ще се приемат всеки ден между 8.30-12.30 ч. и 13.30-17.30 ч. в сградата на общинска администрация, в Центъра за информационно и административно обслужване, гише Деловодство

6. Краен срок за подаване на документите: до 17.30 часа на 08.12.2010 г.

7. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на партерния етаж в сградата на Общинска администрация  Златоград и електронната страница на общината./www.zlatograd.bg/

8. Цел на длъжността

Да подпомага дейността на кмета на общината и ръководните служители в областта на търговията, обществения транспорт и защитата на потребителя.


Списък на одобрените кандидати >>‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития