A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 13 Януари 2021  336

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 17.02.2021 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет № 2  с площ 13,09 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 1670/11.12.2019г., при следните конкурсни условия:

1. Минимална месечна наемна цена за лекарски кабинет № 2  с площ 13,09 кв. м. е в размер на 44,11 лв. (четиридесет и четири лева и  единадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Предназначение на кабинета: за  извънболнична специализирана медицинска дейност по смисъла на Закона за лечебните заведения – кабинет по нервни болести.

3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинета, остойностено в лева.

5. Изисквания към участниците:

  • кандидатите да притежават образователна-квалификационна степен „магистър” по медицина;
  • да са регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения;
  • да притежават договор, сключен РЗОК – Смолян;
  • да не са наематели на друго помещение в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград.

Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 16.02.2021 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие в конкурса е в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 16.02.2021 г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития