A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 28 Ноември 2008  111


Общинска администрация - Златоград уведомява, че на 04.12.2008 г. в залата на общински съвет Златоград ще се проведат конкурси за продажба на недвижимо имущество, собственост на община Златоград, както следва:


         1. обособена част (офис № 1) с нетна площ 12,09 кв.м. и бруто площ 19,40 кв.м., ведно с 8,496 % идеални части от общите части на втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна масивна сграда "Бивш Пионерски дом" на бул. "България" № 114, гр. Златоград, УПИ ХХ - административна сграда, кв. 73 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 2 от 26.08.1997 г., поземлен имот с кад. № 35.106, сграда с кад. № 35.106.1., самостоятелен обект в сграда с кад. № 35.106.1.2 по КК на гр. Златоград, одобрен със заповед № РД - 18-75/ 15.07.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, с първоначална продажна цена 10 300,00 лв. (десет хиляди и триста лева).


         Депозит за участие в конкурса -  1 030,00 лв.


         2. обособена част (офис № 3) с нетна площ 13,02 кв.м. и бруто площ 16,61 кв.м., ведно с 7,275 % идеални части от общите части на втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна масивна сграда "Бивш Пионерски дом" на бул. "България" № 114, гр. Златоград, УПИ ХХ - административна сграда, кв. 73 по действащия план на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 2 от 26.08.1997 г., поземлен имот с кад. № 35.106, сграда с кад. № 35.106.1., самостоятелен обект в сграда с кад. № 35.106.1.4 по КК на гр. Златоград, одобрен със заповед № РД - 18-75/ 15.07.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, с първоначална продажна цена 8 850,00 лв. (осем хиляди осемстотин и петдесет лева).


 Депозит за участие в конкурса - 885,00 лв.


         3. обособена част (офис № 5) с нетна площ 27,06 кв.м. и бруто площ 33,67 кв.м., ведно с  14,746 % идеални части от общите части на втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна масивна сграда "Бивш Пионерски дом" на бул. "България" № 114, гр. Златоград, УПИ ХХ - административна сграда, кв. 73 по действащия план на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 2 от 26.08.1997 г., поземлен имот с кад. № 35.106, сграда с кад. № 35.106.1., самостоятелен обект в сграда с кад. № 35.106.1.6 по КК на гр. Златоград, одобрен със заповед № РД - 18-75/ 15.07.2008г. на АГКК - София, с първоначална продажна цена 17 860,00 лв. (седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева).


         Депозит за участие в конкурса - 1 786,00 лв.


         4. обособена част (офис №  6) с нетна площ  с площ 12,09 кв.м. и бруто площ 18,25 кв.м., ведно с  7,993 % идеални части от общите части на втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна масивна сграда "Бивш Пионерски дом" на бул. "България" № 114, гр. Златоград, УПИ ХХ - административна сграда, кв. 73 по действащия план на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 2 от 26.08.1997 г., поземлен имот с кад. № 35.106, сграда с кад. № 35.106.1., самостоятелен обект в сграда с кад. № 35.106.1.7 по КК на гр. Златоград, одобрен със заповед № РД - 18-75/ 15.07.2008г. на АГКК - София, с първоначална продажна цена 9 700,00 лв. (девет хиляди и седемстотин лева).


         Депозит за участие в конкурса - 970,00 лв.


         5. обособена част (офис № 10) с нетна площ 9,12 кв.м. и с бруто площ 12,62 кв.м., ведно с  5,527 % идеални части  от общите части на втори етаж от сградата и земята, на втори етаж от двуетажна масивна сграда "Бивш Пионерски дом" на бул. "България" № 114, гр. Златоград, УПИ ХХ - административна сграда, кв. 73 по действащия план на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 2 от 26.08.1997 г., поземлен имот с кад. № 35.106, сграда с кад. № 35.106.1., самостоятелен обект в сграда с кад. № 35.106.1.11 по КК на гр. Златоград, одобрен със заповед № РД - 18-75/ 15.07.2008г. на АГКК - София, с първоначална продажна цена 6 700,00 лв. (шест хиляди и седемстотин лева).


         Депозит за участие в конкурса - 670,00 лв.


         Депозитът е вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация - Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1 до 17,30 часа на 03.12.2008 г.


Конкурсната документация може да се получава в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация - Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, до 17,30 часа на 03.12.2008 г. Цената на конкурсната документация е 50,00 (петдесет) лева, без включен ДДС. Същата се заплаща в касовия салон на центъра.


Заявленията за участие в конкурса се подават в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация - Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, до 17,30 часа на 03.12.2008 г.


         Оглед на обособените части може да се извършва  всеки работен ден от 10,00 до 17,30 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка.


За допълнителна информация на телефон 03071 /2551 - вътрешни 44, 26 - отдел "Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост"


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЗЛАТОГРАД
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития