A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 01 Декември 2008  117


На основание чл.10а от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 596 от 24.11.2008 г. на Кмета на община Златоград,


ОБЯВЯВА КОНКУРС:


за длъжността Старши експерт „Финанси и бюджет на проекти" в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси"


1.        Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: • Образование - висше

 • Изисквана минимална степен на завършено образование - "бакалавър"

 • Минимален професионален опит : 2 години


или • Минимален ранг : V младши

 • Специалност, по която е придобито образоването : финанси или друга икономическа специалност

 • Допълнителни изисквания :

  • Компетентност, свързана с ползване на нормативни актове

  • Организационна компетентност

  • Комуникационна компетентност

  • Компетентност за работа с потребители

  • Компютърна компетентност
2.    Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю


3.    Необходими документи, за участие в конкурсната процедура:


3.1. заявление по образец (предоставя се на място)


3.2. декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност


3.3. копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността


3.4. копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит


3.5. автобиография


4. Краен срок за подаване на документите : 17.30 часа на 11.12.2008 г.


5. Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:30 часа, в Общинска администрация, гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ет.5, стая 4. При подаване на документите, кандидатите се запознават с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.


6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се поставят на информационното табло на партерния етаж в сградата на  Общинска администрация.


7. Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности, свързани с осъществяването на счетоводна и отчетна дейност. Финансова дейност, свързана с реализацията на проекти по програми на ЕС, проверка и анализ на първични счетоводни документи; участие във финансов мониторинг при реализация на проекти по програми на ЕС.


8. Минимален размер на основната заплата за длъжността - 319 лв.
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития