A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 24 Юли 2020  227

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 16.09.2020 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен конкурс, за учредяване, безсрочно и възмездно, право на строеж, за изграждане на двуетажна сграда за Дентален център, в имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1671/11.12.2019 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 791/16.12.2019 г., том ІІІ-133, партида 9547, при следните граници на имота: ПИ с идентификатор 31111.35.370; ПИ с идентификатор 31111.35.758; ПИ с идентификатор 31111.35.759 и ПИ с идентификатор 31111.35.212.
Конкурсът ще се проведе при следните конкурсни условия:
1). Началната конкурсна цена на правото на строеж – 52 030,00 лв. (петдесет и две хиляди и тридесет лева), без вкл. ДДС.
2). Кандидатът да представи изработен идеен проект за изграждане на сграда за Дентален център, който да отговаря на изискванията, посочени в конкурсните условия.
3). Офертата на кандидата да съдържа предложение за инвестиции около сградата на Дентален център, в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, като благоустрояване, озеленяване и др.
4). Офертата на кандидата да съдържа предложение за разкриване на работни места.
5). Кандидатът да поеме задължение за запазване на предназначението и отреждането на урегулирания поземлен имот - УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, както и за не прехвърляне правото на собственост на изградения обект, предмет на конкурса, за срок от 50 години, след въвеждането му в експлоатация.
Мястото за провеждане на конкурса – заседателната зала на Общински съвет - Златоград в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
Депозитът за участие в конкурса - 10% от началната конкурсна цена: 5 203,00 лв. (пет хиляди двеста и три лева).
Място и срок за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 15.09.2020 г.
Оглед на обекта – предмет на конкурса, може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
Не се допускат до участие в конкурса физически и юридически лица, които:
- Не са представили някои от задължителните документи за участие в процедурата или те са нередовни.
- Не са закупили конкурсна документация в предвидения срок.
- Не са внесли в предвидения срок и на място, посочено в т. ІІІ от настоящата заповед, определения депозит.
- Не отговарят на други условия, предвидени в нормативния акт, заповедта на Кмета на Община Златоград за откриване на процедура публично оповестен конкурс и конкурсната документация към нея.
VІ. Кандидатите предоставят следните документи:
1) Предложение от кандидата за участие в конкурса;
2) Документ за внесен депозит – оригинал;
3) Документ за закупена конкурсна документация - оригинал;
4) Копие от документ за самоличност;
5) Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
6) Декларация за запазване на предназначението на обекта и отреждането на недвижимия имот, предмет на конкурса – по образец;
7) Декларация за поемане на задължение от суперфициара- по образец;
8) Декларация за извършен оглед на обекта - по образец;
9) Декларация за запознаване с конкурсната документация - по образец;
10) Оферта, поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Оферта».
Офертата се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Оферта» и съдържа следното:
1) Представяне на кандидата.
2) Офертна цена на отстъпеното право на строеж.
3) Идеен проект за изграждане на сградата за Дентален център в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград
4) Предложение за инвестиции около сградата на Дентален център, в ПИ с идентификатор 31111.35.778 по КК на гр. Златоград, целият с площ 603 кв. м., за който се отрежда УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, като благоустрояване, озеленяване и др., остойностено в лева.
5) Предложение за разкриване на нови работни места.
6). Поемане на задължението за запазване предназначението и отреждането на урегулирания поземлен имот - УПИ ІХ – За дентален център, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, както и за не прехвърляне правото на собственост на изградения обект, предмет на конкурса, за срок от 50 години, след въвеждането му в експлоатация.
Предложенията за участие в конкурса се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното название на обекта на конкурса, наименованието и адреса на подателя.
Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 15.09.2020 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития