A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 12 Май 2010  137

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗЛАТОГРАД


на основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед № 133  от 04.05.2010 г. на Кмета на община Златоград


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за длъжността: Главен счетоводител в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси” при Общинска администрация - Златоград

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:

 висше образование, степен „бакалавър”

1.2. Предпочитана специалност,  по която е придобито образованието (една от изброените) : Счетоводство, счетоводство и контрол, финанси или друга икономическа специалност

1.3. Години професионален опит:

2 години или минимален ранг ІV младши

1.4. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

Съгласно чл.35, ал.1, т.2 от  Закона за счетоводството:

-  с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

а) при магистърска степен - 2 г.;

б) при бакалавърска степен - 3 г.;

- с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

Съгласно чл.35, ал.2 от Закона за счетоводството:

- лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел І глава шеста от особената част на Наказателния кодекс.

2. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:

- 343  лева.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Практически изпит

- Интервю     

4 . Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурса (образец);

4.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (образец);

4.3. Декларация по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител(образец);

4.4. Автобиография СV формат;

4.5.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4.6. Копие от документите удостоверяващи професионалния опит;


Формулярите по образец могат да се получат всеки работен ден в Общинска администрация  Златоград, Центъра за информационно и административно обслужване, гише „Деловодство”.

На кандидатите ще се предоставя копие от длъжностна характеристика за запознаване.


5. Място за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса ще се приемат всеки ден от 8.30 до 17.30 ч. в сградата на общинска администрация, в Центъра за информационно и административно обслужване, гише „Деловодство”


6. Краен срок за подаване на документите: до 17.30 часа на  31 май /понеделник/ 2010 г.


7. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса : Информационното табло в сградата на Общинска администрация - Златоград и електронната страница на общината.


8. Цел на длъжността

Осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на всички счетоводни документи от документооборота на общинска администрация; Планира, организира и контролира финансово-счетоводната дейност, отчетността на общинска администрация и звената към нея; Организира изпълнението на счетоводната политика на общината.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития