A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 05 Май 2010  147

ОБЯВА


  Общинска администрация Златоград уведомява, че на 04.06.2010 г. от 09,30 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – площ от 50 кв.м., по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, в УПИ ХІІІ, кв. 76 по ПУП на гр. Златоград, ПИ №31111.33.409 по КК на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост №35/11.03.1999 г., при следните конкурсни условия:

1. Минимална месечна наемна цена в размер на 150,00 лв.

Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем на площта – до предприемане на действия за ново строителство или рехабилитация на централния площад, но не по-дълъг от 5 години от подписване на договор за наем, като площите се използват само през летния сезон (май-септември) и наем се начислява само за тези месеци.

3. Предназначение на площ от 50 кв.м. – за разполагане на маси и столове.

4. Задължения на наемателя:

- да отдели с декоративна ограда/зеленина от площадното пространство, площите по схема за поставяне;

- да изгради метална монтажна стълба за своя сметка;

- да извърши за своя сметка, текущ ремонт на облицовката на подпорната стена пред площадното пространство.          

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 03.06.2010 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Депозит за участие в конкурса в размер на 360,00 лв.  (триста и шестдесет лева), вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 03.06.2010 г.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 03.06.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация  Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития