A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 03 Декември 2018  222

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 09.01.2019 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ от 86 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.35.376 по КК на гр. Златоград, целият с площ: 5 415 кв.м., за който се отрежда УПИ ХІІІ-Парк и обществено обслужване, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1567/13.08.2018г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 445/14.08.2018 г., акт № 97, том ІІ-126, партида 1771, 1772, 1773, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград, при следните конкурсни условия:
1. Началната конкурсна цена за отдаване под наем на терена – 86,00 лв. (осемдесет и шест лева), без вкл. ДДС, съгласно Решение № Ж 848/30.10.2018 г. на Общински съвет Златоград.
2. Предназначение на терена: за поставяне на преместваем обект - павилион за тапицерски услуги.
Предназначението да не се променя през целия срок на договора за наем – 10 години.
3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4. Кандидатът да представи изработен идеен проект за павилиона, който да отговаря на следните изисквания:
размер до 86,00 кв. м.
височина да не надвишава – 3,60 м.
конструкцията да е метална; фасадите да са изолирани с топлоизолация и бял цвят; покривът да е с битумно покритие
и изгледът му да доближава одобрена концепция за застрояване на централна градска част.
Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 08.01.2019 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.
Цената на документацията е в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.
Депозит за участие в конкурса е в размер на 172 лв. (сто седемдесет и два лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 08.01.2019 г.
Оглед на терена може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития