A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсъбота, 13 Март 2010  138

Общинска администрация Златоград на основание чл. 90, ал.1 и чл. 91 от Кодекса на труда и заповед № 74/02.03.2010 г. на кмета на община Златоград


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за
длъжността Главен специалист „Наеми и пазари” в отдел „Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост” в общинска администрация Златоград1. Минимални изисквания към кандидатите:
Образование – средно икономическо или средно техническо
Професионален опит – 1 година
2. Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:
Заявление за участие в конкурса /по образец/
Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен
Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка или УП/
Свидетелство за съдимост
Медицинско свидетелство
Автобиография CV формат
3. Начин на провеждане на конкурса:
- Допускане по документи
- Решаване на тест
- Практически изпит
- Интервю
4. Място и срок за подаване на документите: Документите за участие в конкурса ще се приемат всеки ден от 8.30 ч. до 17.30 ч. деловодството на общинска администрация Златоград в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов” № 1.
Краен срок за подаване на документите - 17.30 часа на 16 април 2010 г.
Копие от длъжностната характеристика за длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.
5. Цел на длъжността: Организира събирането на наеми от общинско имущество, предлага мерки за прекратяване договорите за наем на некоректни наематели, събира такси за ползване на общинско имущество съгласно разпоредбите на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития