A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 08 Януари 2009  120


МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р АСЕН ШОПОВ "  ЕООД - гр. ЗЛАТОГРАД

Тел.код 03071/ 20-21; факс 03071/ 25-37

Email: mbal_zlat@mail.bg


О Б Я В Я В А:


ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК НА АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ"


 


I.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:


Писмена разработка и събеседване с кандидатите на тема:"Бизнес план за развитие на Акушерогинекологично отделение"


II.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:


        1. Висше медицинско образование с призната специалност по акушерство и гинекология и образователно-квалификационна степен  "Магистър"


        2. Трудов медицински стаж - не по-малко от 5 години


III.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:


        1. Молба за участие в конкурса


        2. Автобиография


        3. Лична карта - копие


        4. Документ за трудов стаж


        5. Копие от диплом за завършено висше медицинско образование,диплом за призната специалност и Свидетелство за професионална квалификация.


        6. Документ за медицински преглед при преустановена трудова дейност  по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.


        7. Свидетелство за съдимост


        8. Конкурсната разработка по темата запечатана в плик


        КРАЕН СРОК: 08.02.2009 г.


        НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ писмено се съобщава за датата на провеждане на конкурса.


 


УПРАВИТЕЛ:                    

/Д-Р  Е.ЧИНАР/
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития