A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 02 Март 2010  122

Общинска администрация гр.Златоград на основание На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед № 66  от 25.02.2010 г. на Кмета на община Златоград


ОБЯВЯВА КОНКУРС


За длъжността: Главен счетоводител в отдел „Финанси, бюджет и човешки ресурси” при Общинска администрация - Златоград

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:

 висше образование, степен „бакалавър”

1.2. Предпочитана специалност,  по която е придобито образованието (една от изброените) : Счетоводство, счетоводство и контрол, финанси или друга икономическа специалност

1.3. Години професионален опит:

2 години или минимален ранг ІV младши

1.4. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

Съгласно чл.35, ал.1, т.2 от  Закона за счетоводството:

-  с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:

а) при магистърска степен - 2 г.;

б) при бакалавърска степен - 3 г.;

- с друго висше икономическо образование и 5 г. стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол;

Съгласно чл.35, ал.2 от Закона за счетоводството:

- лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер по глава пета и по раздел І глава шеста от особената част на Наказателния кодекс.


2. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:

- 343  лева.


3. Начин за провеждане на конкурса:

- Решаване на тест

- Практически изпит

- Интервю     


4 . Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурса (образец);

4.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (образец);


4.3. Декларация по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител(образец);

4.4. Автобиография СV формат;

4.5.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4.6. Копие от документите удостоверяващи професионалния опит;


Формулярите по образец се предоставят всеки работен ден в Общинска администрация гр. Златоград, ет. 5, стая 4 от 9.00 до 17.30 часа.

На кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.


5. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават заявленията лично в Общинска администрация гр. Златоград – ет. 5, стая № 4.


6. Краен срок за подаване на документите: до 17.30 часа на 16 март 2010 г.


7. Общодостъпно място на което ще се публикуват списъците или други съобщения във връзка с конкурса : Информационното табло в сградата на Общинска администрация - Златоград и електронната страница на общината.


8. Цел на длъжността

Да осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на всички счетоводни документи от документооборота на общинска администрация; Планира, организира и контролира финансово-счетоводната дейност, отчетността на общинска администрация и звената към нея; Организира изпълнението на счетоводната политика на общината.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития