A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 16 Август 2018  201

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 26.09.2018 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с обща площ 13,33 кв.м., находящо се на втори етаж в двуетажна масивна сграда + приземен етаж “Здравна служба” – с. Старцево, общ. Златоград, построена в УПИ ХІІ, кв.22 по ПУП на с. Старцево с обща площ на парцела 920 кв.м, по акт за публична общинска собственост № 304/18.02.2003 г., при следните конкурсни условия:
1). Минимална месечна наемна цена за помещение с обща площ 13,33 кв.м., находящо се на втори етаж в двуетажна масивна сграда + приземен етаж “Здравна служба” – с. Старцево е в размер на 35,99 лв. (тридесет и пет лева и деветдесет и девет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2). Предназначение: практика по алтернативна медицина (неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве).
Предназначението на помещението да не се променя през целия срок на договора за наем.
3). Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4). Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на помещението, остойностено в лева.
5). Изисквания към участниците:
Да отговарят на едно от следните условия:
1) притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина", "Дентална медицина" или "Фармация";
2) притежават образователно-квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" по професионално направление "Здравни грижи";
3) притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.
Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 25.09.2018 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.
Депозит за участие в конкурса е в размер на 72,00 лв. (седемдесет и два лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 25.09.2018 г.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.
Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития