A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 01 Декември 2009  128

ОБЯВА


   Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 07.01.2010 г. в залата на Общински съвет - Златоград ще се проведат публично оповестени конкурси за учредяване на отстъпено право на строеж за пет гаражи в УПИ V – гаражи, кв. 20 по ПУП на с. Ерма река, с обща площ на парцела 356 кв. м, по акт за частна общинска собственост №551/19.01.2009 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. №17/21.01.2009 г., том І-10, дело 220/05, партида 131, както следва:

1. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 21 кв. м (3,50Х6,00м), съставляващо застроително петно №1 в УПИ V – гаражи, кв. 20 по ПУП на с. Ерма река, при граници на застроителното петно: на север – улица; на изток – УПИ ІІ; на юг – речно корито; на запад – застроително петно №2, при начална офертна цена 390,00 лв. (триста и деведесет лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие – 40,00 лв. (четиридесет лева).

Конкурса ще се проведе на 07.01.2010 г. от 9,30 часа.

2. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 22,75 кв. м (3,50Х6,50м), съставляващо застроително петно №2 в УПИ V – гаражи, кв. 20 по ПУП на с. Ерма река, при граници на застроителното петно: на север – улица; на изток – застроително петно №1; на юг – речно корито; на запад – застроително петно №3, при начална офертна цена 422,00 лв. (четиристотин двадесет и два лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие – 42,00 лв. (четиридесет и два лева).

Конкурса ще се проведе на  07.01.2010 г. от 10,00 часа.

3. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 22,75 кв. м (3,50Х6,50м), съставляващо застроително петно №3 в УПИ V – гаражи, кв. 20 по ПУП на с. Ерма река, при граници на застроителното петно: на север – улица; на изток – застроително петно №2; на юг – речно корито; на запад – застроително петно №4, при начална офертна цена 422,00 лв. (четиристотин двадесет и два лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие – 42,00 лв. (четиридесет и два лева).

Конкурса ще се проведе на 07.01.2010 г. от 10,30 часа.

4. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 22,75 кв. м (3,50Х6,50м), съставляващо застроително петно №4 в УПИ V – гаражи, кв. 20 по ПУП на с. Ерма река, при граници на застроителното петно: на север – улица; на изток – застроително петно №3; на юг – речно корито; на запад – застроително петно №5, при начална офертна цена 422,00 лв. (четиристотин двадесет и два лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие – 42,00 лв. (четиридесет и два лева).

Конкурса ще се проведе на 07.01.2010 г. от 11,00 часа.

5. Отстъпено право на строеж за гараж със ЗП 64,00 кв. м (8,00Х8,00м), съставляващо застроително петно №5 в УПИ V – гаражи, кв. 20 по ПУП на с. Ерма река, при граници на застроителното петно: на север – улица; на изток – застроително петно №4; на юг – речно корито; на запад – УПИ ІІІ - 278, при начална офертна цена 1 190,00 лв. (хиляда сто и деведесет лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие – 120,00 лв. (сто и двадесет лева).

Конкурса ще се проведе на 07.01.2010 г. от 11,30 часа.

Конкурсите ще се проведат при следните конкурсни условия:

1. Застрояването на петната да се извърши, съгласно общ проект за цялата група гаражни петна.

2. Преференции за община Златоград – благоустрояване на тротоарни плочки и бордюри, плочници и зелени площи в обсега на парцела.          

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

Оглед на застроителните петна може да се извършва  всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на конкурса, след закупуване на конкурсна документация и по предварителна заявка.


Срок за закупуване на конкурсна документация (в размер на 50,00 лв., без вкл. ДДС) и подаване на предложения за участие до 17,30 часа на 06.01.2010 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация –  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

Депозитът е вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 06.01.2010 г.

За допълнителна информация на телефони: 03071/25-51 и 03071/44-30– отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития