A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 26 Февруари 2016  176

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 30.03.2016 г. от 09.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарския кабинет и манипулационна с обща площ 30,00 кв.м., находящи се на ІІІ – ти етаж в триетажна комплексно - административна сграда, с. Ерма река, парцел ХІІ - КАС, кв. 38 по КРП на с. Ерма река, общ. Златоград, при следните конкурсни условия:
1. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет и манипулационната с обща площ 30,00 кв.м. е в размер на 79,20 лв. (седемдесет и девет лева и двадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Предназначение на лекарския кабинет и манипулационната: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на лекарския кабинет и манипулационната, остойностено в лева.
5. Изисквания към участниците:
- кандидатите да притежават образователна-квалификационна степен „магистър” по медицина;
- да са регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения;
- да притежават договор, сключен РЗОК – Смолян за текуща година;
- да не са наематели на друго помещение на територията на село Ерма река.
Депозитът се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 29.03.2016 г.
Документация за участие в процедурата по провеждане на публично оповестен конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 29.03.2016 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на конкурсната документация, подаване на заявления за участие в конкурса е до 17,30 часа на 29.03.2016 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития