A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 03 Юли 2015  177

Общинска администрация Златоград уведомява, че 17,30 ч. на 21.07.2015 г. е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедури по провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на лекарските кабинети, находящи се в сграда “Здравна служба” с. Старцево, УПИ ХІІ, кв.22 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград и в сграда “Здравна служба”, с. Долен УПИ -ІХ, кв. 20 по ПУП на с.Долен, общ. Златоград:
1. Лекарския кабинет с площ 12,00 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Здравна служба” с. Старцево, УПИ ХІІ, кв.22 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград:
1.1. Минимална месечна наемна цена е в размер на 32,00 лв. (тридесет и два лева). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
1.2. Предназначение на кабинета: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
1.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 64,00 лв. (шестдесет и четири лева),
1.4. Конкурсът ще се проведе на 22.07.2015 г. от 09,00 часа.

2. Лекарският кабинет с площ 12,00 кв.м. и манипулационна с площ 11,00 кв.м. (обща площ 23,00 кв. м.), находящи се на първи етаж в сграда “Здравна служба” с. Старцево:
2.1. Минимална месечна наемна цена е в размер на 56,75 лв. (петдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2.2. Предназначение - за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
2.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 114,00 лв. (сто и четиринадесет лева).
2.4. Конкурсът ще се проведе на 22.07.2015 г. от 09,30 часа.

3. Лекарският кабинет с площ 12,83 кв.м., находящ се на втори етаж в сграда “Здравна служба” с. Старцево”:
3.1. Минимална месечна наемна цена е в размер на 28,87 лв. (двадесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС
3.2.Предназначение: стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
3.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 58,00 лв. (петдесет и осем лева).
3.4.Конкурсът ще се проведе на 22.07.2015 г. от 10,00 часа.

4. Лекарският кабинет с площ 14,00 кв. м. , находящ на първи етаж в сграда “Здравна служба”, с. Долен.
4.1. Минимална месечна наемна цена е в размер на 31,50 лв. (тридесет и един лев и петдесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
4.2. Предназначение: за стоматологичен кабинет за индивидуална практика.
4.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 63,00 лв. (шестдесет и три лева).
4.4. Конкурсът ще се проведе на 22.07.2015 г. от 10,30 часа.

5. Лекарският кабинет с площ 12,20 кв. м., находящ на първи етаж в сграда “Здравна служба”, с. Долен:
5.1. Минимална месечна наемна цена е в размер на 32,45 лв. (тридесет и два лева и четиридесет и пет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС
5.2. Предназначение: извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
5.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 65,00 лв. (шестдесет и пет лева).
5.4.Конкурсът ще се проведе на 22.07.2015 г. от 11,00 часа.
Депозитите се внасят в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 21.07.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени конкурси за имотите от т. 1 до т. 5 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 21.07.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на конкурсната документация, подаване на заявления за участие в конкурсите е до 17,30 часа на 21.07.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития