A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 19 Юни 2015  154

Общинска администрация Златоград уведомява, че до 17,30 ч. на 29.06.2015 г. е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедури по провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на лекарските кабинети, находящи се в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, както следва:

1. 1/4 от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника”, гр. Златоград; кабинет ПИМП № 7 с площ 12,66 кв.м. и ? от манипулационна с площ 6,53 кв.м., находящи се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
1.1. Предназначение: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
1.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 71,55 лв. (седемдесет и един лев и петдесет и пет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
1.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 144,00 лв. (сто четиридесет и четири лева).
1.4. Конкурсът ще се проведе на 30.06.2015 г. от 09,00 часа.

2. ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград; кабинет ПИМП № 9 с площ 13,07 кв.м. и ? от манипулационна с площ 6,53 кв.м., находящи се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
2.1. Предназначение: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
2.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 72,71 лв. (седемдесет и два лева и седемдесет и една стотинка). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 146,00 лв. (сто четиридесет и шест лева).
2.4. Конкурсът ще се проведе на 30.06.2015 г. от 09,30 часа.

3. Лекарските кабинети: неврологичен кабинет №11 с площ 12,66 кв.м.; вътрешен кабинет № 10 с площ 13,07 кв.м.; детски кабинет № 8 с площ 12,66 кв.м. и функционален кабинет с площ 13,00 кв.м. (обща площ 51,39 кв.м.), находящи се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
3.1. Предназначение: за извънболнична специализирана медицинска дейност по смисъла на Закона за лечебните заведения.
3.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 169,41 лв. (сто шестдесет и девет лева и четиридесет и една стотинка). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
3.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 340,00 лв. (триста и четиридесет лева).
3.4. Конкурсът ще се проведе на 30.06.2015 г. от 10,00 часа.

Депозитите се внасят в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 29.06.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени конкурси за имотите от т. 6 до т. 10 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 29.06.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на конкурсната документация, подаване на заявления за участие в конкурсите е до 17,30 часа на 29.06.2015 г.в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития