A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 03 Юни 2015  167

Общинска администрация Златоград уведомява, че до 17,30 ч. на 15.06.2015 г. е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедури по провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на лекарските кабинети, находящи се в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, както следва:

1. Лекарските кабинети № 5 и № 6 с обща площ 25,33 кв. м., находящи се на втори етаж в сградата “Бивша поликлиника” гр. Златоград.
1.1. Предназначение: за специализирана медицинска практика по очни болести.
1.2. Минимална месечна наемна цена за лекарските кабинети №5 и № 6 с обща площ 25,33 кв. м. в размер на 81,18 лв. (осемдесет и един лев и осемнадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
1.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 163,00 лв. (сто шестдесет и три лева).
1.4. Конкурсът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1

2. Лекарския кабинет № 5 и манипулационна с обща площ 25,32 кв. м., находящи се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
2.1. Предназначение - хирургичен кабинет и манипулационна.
2.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 76,15 лв. (седемдесет и шест лева и петнадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 153,00 лв. (сто петдесет и три лева).
2.4. Конкурсът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1

3. Лекарския кабинет № 2 с площ 25,33 кв. м., находящ се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
3.1. Предназначение: за специализирана акушеро-гинекологична практика.
3.2. Минимална месечна наемна цена за лекарския кабинет № 2 с площ 25,33 кв. м . е в размер на 79,93 лв. (седемдесет и девет лева и деветдесет и три стотинки).. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
3.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 160,00 лв. (сто и шестдесет лева).
3.4.Конкурсът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1

4. Лекарски кабинет ПИМП № 3 с площ 12,66 кв.м.; ? от манипулационна с площ 6,33 кв.м. и ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м. (обща площ 22,15 кв. м.), находящи се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”.
4.1 Предназначение: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
4.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 70,99 лв. (седемдесет лева и деветдесет и девет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
4.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 142,00 лв. (сто четиридесет и два лева).
4.4. Конкурсът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 10,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1

5. Лекарски кабинет ПИМП № 4 с площ 12,66 кв.м.; ? от манипулационна с площ 6,33 кв.м. и ? от кабинета за женска консултация с площ 3,16 кв.м. (обща площ 22,15 кв. м.), находящи се на първи етаж в сградата “Бивша поликлиника”
5.1. Предназначение: за извършване на индивидуална практика за първична медицинска помощ.
5.2. Минимална месечна наемна цена е в размер на 70,99 лв. (седемдесет лева и деветдесет и девет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
5.3. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 142,00 лв. (сто четиридесет и два лева)
5.4.Конкурсът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1

Депозитите се внасят в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 15.06.2015 г.
Документация за участие в процедурите по провеждане на публично оповестени конкурси за имотите от т. 1 до т. 5 вкл. може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 15.06.2015 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срокът за закупуване на конкурсната документация, подаване на предложения за участие в конкурсите е до 17,30 часа на 15.06.2015 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития