A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 02 Септември 2009  134

Общинска администрация гр. Златоград на основание чл.90 от Кодекса на труда и във връзка с чл.37, ал.6 от Закона за народната просвета и Заповед № 340 от 28.08.2009 г. на Кмета на община Златоград

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за  длъжностите: Директор на ЦДГ „Щастливо детство” с. Старцево и Директор на ЦДГ „Детски свят” с. Долен


1. Кратко описание на длъжността Директор на детска градина:


Организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на предучилищното възпитание и подготовка, възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленческа и финансова дейност в детската градина.


2. Изисквания към кандидатите:


2.1. Да отговарят на изискванията по чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета;


2.2. Да имат завършено висше образование, присъдена образователно-квалификационна степен “Магистър” или “Бакалавър”,  специалност: Предучилищна педагогика или Предучилищна и начална педагогика;


2.3. Да имат не по-малко от 3 години педагогически опит, към датата на подаване на документите.


3. Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:


3.1.Заявление за участие в конкурса /свободен текст/


3.2.Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен


3.3.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова книжка, служебна книжка или УП/


3.4. Свидетелство за съдимост


3.5. Медицинско свидетелство


3.6. Медицинско удостоверение, че не се води на учет в психиатричен диспансер по местоживеене.


3.7. Автобиография CV формат


3.8. Декларация, че към момента на провеждане на конкурса няма наложено дисциплинарно наказание.


4. Начин на провеждане на конкурса:


  • Допускане по документи

  • Решаване на тест

  • Интервю


5. Място и срок за подаване на документите: Документите за участие в конкурса ще се приемат всеки ден между 8.30-12.30 ч. и 13.30-17.30 ч. в сградата на общинска администрация, в Центъра за информационно обслужване, гише Деловодство, в срок до 02.10.2009 г.


6. Длъжностната характеристика за длъжността и правилата за провеждане на конкурса ще бъдат предоставени на кандидатите при подаване на документите за участие‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития