A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАсряда, 02 Септември 2009  144

     Общинска администрация гр.Златоград на основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 341 от 28.08.2009 г. на Кмета на община Златоград


ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността:Младши експерт „Административно обслужване” в отдел „Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”  за определен срок за заместване на държавен служител

Длъжността е определена за заемане от лице с трайно увреждане.

Кратко описание на длъжността:

Длъжността "младши експерт" е свързана с подкрепа на дейността на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация, с обработка на бази данни, с проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на администрацията; Осъществява дейности по административното обслужване;

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:

 Професионален бакалавър по…

1.2. Предпочитана специалност,  по която е придобито образованието (една от изброените): Публична администрация, икономическа или хуманитарна специалност

1.3. Години професионален опит:  не се изисква

1.4. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

Да са лица с трайни увреждания по смисъла на Закона за интеграция на хората с трайни увреждания, доказано с актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК с установена трайно намалена степен на работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.

2. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 335 лева.

3. Начин за провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю     

4 . Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурса (образец);

4.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (образец);

4.3. Декларация по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител(образец);

4.4. Автобиография СV формат;

4.5.Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4.6. Актуално решение на ТЕЛК/НЕЛК с установена намалена степен на работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.

Формулярите по образец се предоставят всеки работен ден в Общинска администрация гр. Златоград, ет. 5, стая 4 от 9.00 до 17.30 часа.

На кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

5. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават заявленията лично в Общинска администрация гр. Златоград – ет. 5, стая № 4.

6. Краен срок за подаване на документите: 14.09.2009 година, 17.30ч.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития