A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 31 Юли 2014  160

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 03.09.2014 г. от 09,30 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: лекарски кабинет (кабинет № 6) с обща площ 25,33 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 4/13.11.1997 г., при следните конкурсни условия:
1. Минимална месечна наемна цена за лекарски кабинет (кабинет № 6) с обща площ 25,33 кв. м. в размер на 81,18 лв. (осемдесет и един лев и осемнадесет стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.
2. Предназначение на кабинета: за лекарски кабинет за специализирана медицинска практика по очни болести. Предназначението на обекта да не се променя през целия срок на договора за наем.
3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.
4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на обекта, остойностено в лева.
5. Изисквания към участниците:
- кандидатите да притежават образователна-квалификационна степен „магистър” по медицина;
- да са регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения;
- да притежават договор, сключен РЗОК – Смолян за текуща година;
- да не са наематели на друго помещение в сграда “Бивша поликлиника” гр. Златоград.
Депозитът за участие в конкурса е в размер на 165,00 лв. (сто шестдесет и пет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем.
Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Срок за внасяне на депозита - до 17,30 часа на 02.09.2014 г.
Предложенията за участие се подават до 17,30 ч. на 02.09.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерния етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за обекта може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 02.09.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1. Цената на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.
Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития