A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 25 Април 2014  165

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.05.2014 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот за изграждане на бистро със застроена площ 80 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, целият с площ 100 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, при следните граници на имота: ПИ 31111.35.703; ПИ 31111.35.739; ПИ 31111.35.93, по акт за частна общинска собственост № 976/30.07.2013 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 416,415/31.07.2013 г., том ІІ-126, дело 279, партида 4074.
Конкурсът ще се проведе при следните конкурсни условия:
1. Общи условия на конкурса:
1.1). Начална конкурсна цена на правото на строеж – 7 370,00 лв. (седем хиляди триста и седемдесет лева), без вкл. ДДС, определена съгласно чл. 41, ал.2 от ЗОС, въз основа на пазарна оценка изготвена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС, и съответства на стойността за изграждане на автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) със застроена площ 25 кв.м.
1.2). Суперфициарът се задължава:
- Да изготви, за своя сметка и в полза на община Златоград, инвестиционен проект за изграждане автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди): макс. застроена площ – 25 кв.м., макс. височина – 5 м., едноетажна сграда, монолитно строителство, ситуирана в ПИ с идентификатор 31111.35.739 по КК на гр. Златоград, целият с площ 934 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІ – за автобусна спирка, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград.
- Да построи в поземлен имот с идентификатор 31111.35.739 по КК на гр. Златоград, целият с площ 934 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІ – за автобусна спирка, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, за своя сметка, друг обект за нуждите на община Златоград, а именно: автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) със застроена площ 25 кв.м., съгласно одобрен от гл. архитект на общината инвестиционен проект във фаза „технически проект”, съответстващ на предложения с офертата за участие идеен проект и издадено разрешение за строеж, като предаде на община Златоград автобусната спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) със ЗП: 25 кв.м.
1.3). Срокът за започване на строителство в поземлен имот с идентификатор 31111.35.739 по КК на гр. Златоград, целият с площ 934 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІ – за автобусна спирка, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград – не по-късно от 30 (тридесет) дни след получаване на разрешение за строеж.
1.4). Срокът за изграждане, въвеждане в експлоатация на спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) и предаването й на Община Златоград е до 240 (двеста и четиридесет) дни от получаване на разрешението за строеж.
1.5). Предложение за инвестиции около търговския обект - бистро със застроена площ 80 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, целият с площ 100 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, като благоустрояване, озеленяване и др., които ще бъдат извършени в срока по предходната алинея.
1.6). Да запази предназначението и отреждането на недвижимия имот, предмет на конкурса и да не прехвърля правото на собственост върху недвижимия имот, предмет на конкурса до 5 години, след въвеждане в експлоатация на търговския обект.
2. Специфични условия на конкурса:
2.1). При проектиране на автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) със застроена площ 25 кв.м, спечелилият участник да съгласува с община Златоград, заданието и проектите, по време на тяхното изготвяне и преди внасянето им за одобряване. Община Златоград, може да проверява изпълнението на строежа и да дава препоръки във всяко време, стига това да не пречи на изпълнителя на строежа.
2.2). При предаването на спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) на община Златоград, същата следва да е въведена в експлоатация, с изпълнена вертикална планировка, а обектите в нея предадени „До ключ”, и изпълнението най –малко, както следва:
Едноетажна сграда - стоманобетонна конструкция (с плочи и колони), с плосък покрив с отводняване; с енергоспестяваща дограма – стъклопакет; външна изолация и мазилка, съгласно изискванията за енергийна ефективност; изпълнени общи части, оформяне на помещенията: чакалня с каса - под – теракот, стени – шпакловани, латекс, таван – шпаклован; изпълнена „Ел” инсталация с поставени осветителни тела, изпълнена част „ВиК”; тоалетни – стени и под теракот, с монтиран санитарен фаянс, смесителни батерии и бойлер, таван – пръскана мазилка, изпълнена „Ел” с поставени осветителни тела, изпълнена „ВиК”; да се предвидят възможности за различни варианти отопление. Довършителните работи, които не са изброени да бъдат извършени по категория „Стандарт”.
2.3). Да представи идеен проект за изграждането на спирката за междуградски автобуси с 4 перона и навес, който да отговаря на изискванията към идейния проект: навесът да попада в двата имота – над сградите и местата за спиране на автобуси и обслужване на пътниците. Конструкцията на навеса да е лека, метална, следвайки конфигурацията и силуета от приетата и одобрена концепция за застрояване на централна градска част.
ІІ. Дата, време и място на провеждане на конкурса – на 29.05.2014 г. от 10,00 часа в заседателната зала на общински съвет Златоград, находяща се на втори етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
ІІІ. Депозитът за участие в конкурса - 10 % от началната конкурсна цена.
Мястото за внасяне на депозита – в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Срок за внасяне на депозита - до 17,30 часа на 28.05.2014 г.
ІV. Оглед на обекта – предмет на конкурса, може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация Златоград.
V. Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
Не се допускат до участие в конкурса физически и юридически лица, които:
- Имат непогасени задължения към община Златоград;
- Не са представили някои от задължителните документи за участие в процедурата или те са нередовни;
- Не са закупили конкурсна документация в предвидения срок;
- Не са внесли определения депозит в предвидения срок и на място, посочено в т. ІІІ от решението на общински съвет Златоград и т. ІІІ от заповедтта на кмета на община Златоград;
- Не отговарят на други условия, предвидени в нормативния акт, заповедта на кмета на община Златоград за откриване на процедура публично оповестен конкурс и конкурсната документация към нея.
VІ. Кандидатите предоставят следните документи:
1) Предложение от кандидата за участие в конкурса.
2) Документ за внесен депозит – оригинал;
3) Документ за закупена конкурсна документация - оригинал;
4) Копие от документ за самоличност;
5) Документи за съдебна и данъчна регистрация, документи за регистрация по БУЛСТАТ или документ за регистрация по Търговския регистър;
6) Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
7) Удостоверение, издадено от община Златоград, за липса на задължения към общината (оригинал);
8) Декларация за запазване на предназначението на обекта – по образец;
9) Декларация за поемане на задължение от суперфициара- по образец;
10) Декларация за извършен оглед на обекта - по образец;
11) Декларация за запознаване с конкурсната документация - по образец;
12) Оферта, поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Оферта».
Офертата се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Оферта» и съдържа следното:
1) Представяне на кандидата.
2) Офертна цена на отстъпеното право на строеж.
3) Идеен проект за изграждане на бистро в УПИ ХІІ-търговия и услуги и на автобусна спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) в УПИ ХІ- автобусна спирка, кв.46 по ПУП на гр. Златоград, част – Архитектура, ведно с обяснителни записки по части: конструкции, В и К, електро и енергийна ефективност, ведно с приложен график за изпълнение на сграда 1 и сграда 2, като цяло и по етапи и включващ:
3.1) Срокът за започване на строителство в поземлен имот с идентификатор 31111.35.739 по КК на гр. Златоград, целият с площ 934 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІ – за автобусна спирка, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград.
3.2) Срокът за изграждане, въвеждане в експлоатация на спирка с чакалня, каса и тоалетни (мъже, жени и инвалиди) и предаването й на Община Златоград.
4) Идеен проект за изграждане на спирка за междуградски автобуси с 4 перона и навес.
5) Размер на инвестиции около търговския обект - бистро със застроена площ 80 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 31111.35.740 по КК на гр. Златоград, целият с площ 100 кв. м., за който се отрежда УПИ ХІІ – Търговия и услуги, кв. 46 по ПУП на гр. Златоград, като благоустрояване, озеленяване и др., остойностен в лева.
Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за имота може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 28.05.2014 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1. Цената на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.
Предложенията за участие в конкурса се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва цялостното название на обекта на конкурса, наименованието и адреса на подателя.
Предложенията за участие се подават до 17,30 ч. на 28.05.2014 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерния етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития