A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 04 Юни 2009  130

ОБЯВА


 


            ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ул. “Стефан Стамболов” №1, пощенски код 4980, тел. 03071 / 25-51, факс 03071 / 40-23 на основание чл.18 и чл.19 от Закона за автомобилните превози и чл. 17 и чл. 19 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Решение № Д 108/ 03.06.2008г. на Общински съвет – Златоград и Заповед №223/01.06.2009г на Кмета на общината, ОБЯВЯВА конкурс с предмет:


“Възлагане превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема от квотата на община Златоград по реда на Наредба №2 от 15.03.2002 г. на МТС”


  1. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА: “Възлагане превозите по автобусни линии от общинската транспортна схема от квотата на община Златоград по реда на Наредба №2 от 15.03.2002 г. на МТС”, както следва:


ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:


Вътрешноградски автобусни линии:


- Вътрешноградска линия № 1 с маршрут: “Златоград-Автотранспорт” – “Автогара” – “Тото пункт” – “Стадиона” – “Военна градина” с час на тръгване от “Златоград-Автотранспорт”: 06,50 ч., 12,00 ч., 17,05 ч. и от “Военна градина”: 07,05 ч., 12,45 ч., 17,25 ч. – линията се изпълнява в делнични дни.

- Вътрешноградска линия № 2 с маршрут: “Златоград-Автотранспорт” – “Автогара” – “Поща” – “Подстанция” – “кв. Север” с час на тръгване от “Златоград-Автотранспорт”: ”: 06,50 ч., 12,00 ч., 17,05 ч. и от “кв. Север”: 07,05 ч., 12,45 ч., 17,25 ч. – линията се изпълнява в делнични дни.


Междуселищни автобусни линии:


1.По направлението Старцево – Златоград:

- Автобусна линия : Старцево - Златоград , с час на тръгване от Старцево в 13,00 ч. и от Златоград в 23,40 ч. – линията се изпълнява ежедневно;

- Автобусна линия : Старцево - Златоград , с час на тръгване от Старцево в 04,30 ч. -  линията се изпълнява ежедневно;

- Автобусна линия : Старцево - Златоград , с час на тръгване от Старцево в 08,00 ч. и от Златоград в 09,30 ч. – линията се изпълнява делнични дни, в понеделник, сряда и петък от село Пресока в 07,30;

- Автобусна линия : Старцево - Златоград , с час на тръгване от Старцево в 14,30 ч. и от Златоград в 16,00 ч. – линията се изпълнява делнични дни, в понеделник, сряда и петък до село Пресока;

- Автобусна линия : Старцево - Златоград , с час на тръгване от Старцево в 10,00 ч. и от Златоград в 11,30 ч. – линията се изпълнява в делнични дни;

- Автобусна линия : Старцево - Златоград , с час на тръгване от Златоград в 07,15 ч. и от Старцево в 09,00 ч. – линията се изпълнява ежедневно;

- Автобусна линия : Старцево - Златоград , с час на тръгване от Златоград в 17,10 ч. и от Старцево в 17,30 ч.– линията се изпълнява в делнични дни;


2. По направлението Ерма река – Златоград:

- Автобусна линия : Ерма река – Златоград, с час на тръгване от Златоград в 12,30 часа и от Ерма река в 13,30 часа – линията се изпълнява в делнични дни;

- Автобусна линия : Ерма река – Златоград, с час на тръгване от Златоград в 16,30 часа и от Ерма река в 17,10 часа – линията се изпълнява в делнични дни;

- Автобусна линия : Ерма река – Златоград, с час на тръгване от Златоград в 17,30 часа и от Ерма река в 18,00 часа – линията се изпълнява в неделя;


3. По направлението Долен – Златоград:

- Автобусна линия: Долен – Златоград, с час на тръгване от Долен в 18,00 часа и от Златоград в 19,15 часа – линията се изпълнява в делнични дни и неделя;

- Автобусна линия: Долен – махала Станково с час на тръгване от Долен в 12,30 часа и от махала Станково в 12,50 часа – линията се изпълнява в понеделник и петък;


4. По направлението Златоград – Аламовци:

- Автобусна линия: Златоград – Аламовци, с час на тръгване от Златоград в 07,15 ч. и от Аламовци в 08,00 ч. – линията се изпълнява в понеделник, сряда и петък;

- Автобусна линия: Златоград – Аламовци, с час на тръгване от Златоград в 15,00 ч. и от Аламовци в 17,00 ч. – линията се изпълнява в понеделник, сряда и петък;

- Автобусна линия: Златоград – Аламовци, с час на тръгване от Златоград в 19,00 ч. и от Аламовци в 19,30 ч. – линията се изпълнява в петък;

- Автобусна линия: Златоград – Аламовци, с час на тръгване от Златоград в 08,00 ч. – линията се изпълнява в събота;

- Автобусна линия: Златоград – Аламовци, с час на тръгване от Аламовци в 19,00 ч. – линията се изпълнява в неделя;


5. По направлението Страшимир – Златоград:

- Автобусна линия: Страшимир – Златоград, с час на тръгване от Страшимир в 08,00 часа и от Златоград в 16,00 часа – линията се изпълнява в понеделник, сряда и петък;


2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА КОНКУРСА – чл.18 и чл.19 от Закона за автомобилните превози и чл.17 и чл.19 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и Решение № Д 108/ 03.06.2008г. на Общински съвет – Златоград


3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Кандидатите за участие в процедурата трябва да отговарят на следните изисквания:

3.1. Да са физически или юридически лица, търговски дружества или техни обединения регистрирани по реда на търговския закон и притежават лицензи или удостоверения за регистрация за извършване на обществен превоз на пътници, издадени по реда на Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;

3.2. Да са закупили необходимата документация за участие в конкурса. Документацията за участие в конкурса може да се получи на гише №2 на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, срещу представяне на квитанция за внесена сума от 80 /осемдесет/ лева, платени на партерен етаж, гише “каса” в Общинска администрация - Златоград. Документацията може да се закупува от деня, следващ датата на публикуването на съобщението за конкурса.

3.3 Да са подали предложение в рамките на определения срок и определеното място.

3.4. Превозните средства, включително и резервните, които предлагат за участие в конкурса да притежават удостоверение за транспортна годност, валидно към датата на отваряне на предложенията.

3.5. Да притежават собствена или наета сервизна база, съответстваща на броя на превозните средства и осигуряваща условия за обслужване и поддържане на автомобилите в изправност.

3.6. Кандидатите да гарантират 100 % изпълнението на договорираните линии, по утвърдените маршрутни разписания.

3.7. Кандидатите да отговарят на всички изисквания на Закона за автомобилните превози, Наредба №33 на МТС за обществен превоз на пътници и товари на територията  на РБ и Наредба №2 на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили.

3.8. Да са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на превози по обявените с конкурса автобусни линии /курсове/.

3.9. Да са осигурили 25 % от общия брой курсове да се изпълняват с автобуси за превоз на трудно подвижни лица /ако съществуват от квотата на на Община Златоград.

3.10. Да бъдат регистрирани и да упражняват своята дейност на територията на община Златоград.


4. МЯСТО И КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Крайният срок за подаване на предложенията е до 17.00 часа на  01.07.2009г.

Предложенията се представят в запечатан, непрозрачен плик, в който се поставят всички придружаващи предложението документи, които се изискват.

На плика кандидата отбелязва предмета на конкурса, наименованието на фирмата, точен адрес, телефон и име на представляващия.

Предложенията да се приемат в Центъра за административно и информационно обслужване на гражданите на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1


5. ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Предложенията на кандидатите ще бъдат отваряни на 03.07.2009г. /петък/ от 14,00 часа в залата на Общински съвет – Златоград по реда на тяхното подаване.


6. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извършва въз основа на критерии и начини за оценка и класиране на кандидатите, утвърдени с Решение № Д 108/03.06.2008г. на Общински съвет – Златоград.


7.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО :

Кандидатите се класират в зависимост от набрания брой точки, като на първо място се класира набралия най –много точки кандидат.

7.1. Критерии към автобусите:

7.1.1. Наличие на собствена или наета сервизна и гаражна база.

- собствена на територията на община Златоград – до 30 точки.

- наета на територията на община Златоград – до 15 точки.

- собствена или наета извън територията на община Златоград – до 2 точки.

7.1.2. Собствен или нает автобус, основен за изпълнението на линията:

- собствен или на лизинг – 20 точки.

- нает                                 -  5 точки.

7.1.3. Предоставени допълнителни услуги в превозните средства, възраст, комфорт на автобуса, резерв от превозни средства:

7.1.3.1. Възраст на автобуса: 1. от 0 до 5 години – 30 точки.

 2. от 6 до 10 години – 15 точки.

 3. от 11 до 20 години – 13 точки.

 4. над 21 години – 12 точки.


7.1.3.2. Предоставени услуги в превозните средства, комфортност на автобуса :     / дават се за всеки подпункт / 1. еднаква и здрава, без разкъсвания тапицерия – до 6 точки.

 2. климатик – до 9 точки.

 3. отопление – до 6 точки.

 4. добър външен вид – до 6 точки.

 5. здрави уплътнения, осветление – до 6 точки.

 6. конструкция на седалките – до 6 точки.

 7. хладилна инсталация – до 6 точки.

 8. видео, телевизор, музика, озвучение – до 6 точки.

 9. санитарен възел – до 6 точки.


7.1.3.3. Резерв от превозни средства: 1. един автобус – 2 точки.

 2. повече от един автобус – 10 точки.


7.1.3.4. Екологичност на превозните средства:

-     оборудване на ДВГ, отговарящ на ЕУРО IV – 16 точки.

-     оборудване на ДВГ, отговарящ на ЕУРО III – 13 точки. 1. оборудване на ДВГ, отговарящ на ЕУРО II – 10 точки.

 2. оборудване на ДВГ, отговарящ на ЕУРО I – 7 точки.

 3. оборудване на ДВГ, отговарящ на БДС – 3 точки.


/ доказва се със съответния сертификат, като се приема най-високия стандарт за екологичност/

7.1.3.5. Наличие на оборудване на превозните средства, за превоз на трудноподвижни лица: 1. врати или други механизми и приспособления – 10 точки.


7.2. Критерии за превозвача:

7.2.1. Седалище на фирмата: 1. на територията на община Златоград – 50 точки.

 2. извън територията на община Златоград – 2 точки.


7.2.2. Социални облекчения, цени, ценообразуване на билетите: 1. обосновка и аргуменация при ценообразуването – до 5 точки.

 2. принципи при снабдяването на пътниците с билети – до 5 точки.

 3. други предложения със социално значение, социални облекчения, преференциални услуги за общински нужди / в т.ч. заети лица на трудов договор за наетата линия / - до 15 точки.

 4. цена на билета по направление – до 15 точки.

 5. срок на запазване цената на билета – до 15 точки.


7.2.3. Редовно изпълнение на разписанията, опит и професионализъм в досегашната дейност като превозвач по битови линии, договорирани с община Златоград, нарушения в досегашната практика: 1. при отсъствие на нарушение за досегашен превозвач – до 15 точки.

 2. при нов превозвач по битови линии за община Златоград – 0 точки.

 3. при нарушение, констатирано от ИА “АА” или ОбА се отнемат по 5 точки за всяко нарушение.


7.3. Коефицентите на тежест са както следва:

7.3.1. Наличие на собствена или наета сервизна и гаражна база – 0,1;

7.3.2. Собствен или нает автобус, основен за изпълнение на линията – 0,1;

7.3.3. Предоставени допълнителни услуги в превозните средства, възраст, комфортност на автобуса, резерв от превозни средства, екологичност на превозните средства, оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица – 0,3;

7.3.4. Седалище на фирмата – 0,1;

7.3.5. Социални облекчения, цени, ценообразуване на билетите – 0,2;

7.3.6. Редовно изпълнение на разписанията, опит и професионализъм в досегашната дейност по битови линии, договорирани с община Златоград, нарушения в досегашната практика – 0,2.


 


8. ОПРЕДЕЛЯМ гаранция от 500 /петстотин/ лева за участие в конкурса, независимо от броя на линиите, за които лицето кандидатства. Гаранцията се внася в брой в касата на партерен етаж на Общинска администрация – Златоград. При подписване на договора, гаранцията за участие в конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. На неспечелилите гаранцията се възстановява в 15 дневен срок от датата на обявяване резултатите от конкурса.

9. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.

За всяка линия или пакет от линии, предмет на настоящия конкурс се определят броя на необходимите и резервни автобуси, като техния брой бъде посочен конкретно в конкурсната документация.


 


 


 


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на община Златоград


 


 


Изготвил:

Милена Петрова

Мл. експерт “СД”


 


Съгласувал:

Златка Цекова

Началник отдел “АПИО, ОП, СД и ОС”‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития