A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 19 Март 2013  181

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД гр. ЗЛАТОГРАД на основание чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 89 и сл. от КТ и Заповед № 96 / 19.03.2013 г. на Управителя на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр.Златоград

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” , „СТАРША АКУШЕРКА”, „СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ” , „СТАРШИ РЕХАБИЛИТАТОР” И „СТАРШИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ” НА СЛЕДНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ МБАЛ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, гр. ЗЛАТОГРАД.
1. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ;
2. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ;
3. ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ;
4. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ;
5. ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ;
6. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА;
7. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ;
8. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦА

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
І. Вид на конкурса – външен конкурс - с участие на кандидати, които работят в дружеството, както и на кандидати, които не работят в дружеството.
ІІ. Начин на провеждане на конкурса:
1. Защита на идеен проект на тема: “УПРАВЛЕНИЕ, ОПТИМИЗИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В УСЛОВИЯТА НА НАРАСТВАЩА КОНКУРЕНЦИЯ И ОГРАНИЧЕН ЧОВЕШКИ И ФИНАНСОВ РЕСУРС”.
2. Индивидуално събеседване с кандидатите.
ІІІ. Оценяването ще се извърши на база бал, получен от удвоената оценка от писмената разработка + оценката от събеседването. Кандидатите получили обща оценка по-ниска от 4.50 не се класират.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Да имат завършено медицинско образование;
2. Да имат придобита образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”.
3. Да имат минимум 3 /три/ години стаж по специалността „Медицинска сестра”, „Акушерка” ”Медицински лаборант”,”Рентгенов лаборант” и „Рехабилитатор”/ ;
4. Да бъде лице в здравословно състояние позволяващо му да извършва работата на длъжността, за която кандидатства;
5. Да не са осъждани с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Заявление по образец за допускане за участие в конкурса;
2. Диплом за завършено медицинско образование - копие;
3. Диплом за придобита образователно - квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
4. Удостоверение за стаж по специалността „Медицинска сестра” , ”Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Акушерка” и „Рехабилитатор”/ ;
5. Сертификати;
6.Свидетелство за съдимост;
7. Медицинско свидетелство;
8. Писмен идеен проект по зададената тема до 10 /десет/ страници /А4/ в 3 еднообразни екземпляра, запечатан в отделен плик с надпис “ПИСМЕН ПРОЕКТ”;
9. Документи за допълнителни квалификации за длъжността и трудов стаж в МБАЛ над пет години ще се считат за предимство при равни други условия.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В ОБЩ ЗАПЕЧАТАН ПЛИК, НАДПИСАН С ИМЕТО НА КАНДИДАТА И ОТДЕЛЕНИЕТО, ЗА КОЕТО КАНДИДАТСТВА, ВЕДНО С ОТДЕЛЕН ВЪТРЕШЕН ПЛИК, СЪДЪРЖАЩ ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ, НАДПИСАН ПО СЪЩИЯ НАЧИН И С НАДПИС “ПИСМЕН ПРОЕКТ”.

VІ. НА КАНДИДАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ:

1. Длъжностна характеристика за конкретната длъжност;
2. Структура, численост и щатно разписание на персонала на отделението за което кандидатстват;
3. Статистически данни, свързани с дейността на отделението за което кандидатстват;;
VІІ. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават в срок до 16.00 часа на 19.04.2013 г. в Административен отдел на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, ул. “Хан Аспарух” № 21, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.

Конкурсът ще се проведе на 24.04.2013 г. от 10.00 часа в кабинета на Управителя на МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, находящ се на адрес гр.Златоград, ул. “Хан Аспарух” № 21.

За справки и допълнителна информация: тел. 03071 / 20-21

Д-р Ерол Чинар,
Управител на МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития