A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 29 Януари 2013  163

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 07.03.2013 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа, кв. 9 по ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), с акт за частна общинска собственост № 761/16.12.2011 г., при следните конкурсни условия:
1 Предназначение – продължаване на предназначението на имота, като част от Етнографски ареален комплекс.
2. Срок на ползване – за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.
3. Цена на правото на ползване за срока от 10 години – правото на ползване е възмездно и се формира от предлаганата цена по финансово обезпечена инвестиционна програма, като минималната оферта цена на правото на ползване е 50 000,00 лв.
4. Предложение за финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на имота при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на паметници на културата, като:
4.1. Възстановяване шлюзовете на бента към воденичната вада.
4.2. Ежегодно почистване и укрепване на воденичната вада.
4.3.Основен ремонт на дървените части валявица, тепавица и воденица-караджейка.
4.4. Възстановяване на канализацията калдъръмената настилка при водостока.
4.5. Подмяна дървени парапети и простори.
4.6. Извършване на частичен ремонт на покрива на сградите, изкърпване на стени и тавани.
4.7. Текущо поддържане на сградите.
4.8. Извършване на текущ ремонт на санитарен възел и кухненски блок на заведението.
4.9. Консервация на всички дървени части;
4.10. Начин на изпълнение и отчитане на инвестиционната програма.
5. Основни задължения на ползвателя:
5.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;
5.2. Да ползва имота в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;
5.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;
5.4. Да стопанисва и да се грижи, като добър стопанин, имайки в предвид важната му функция за цялото население в Общината.
5.5. Да поддържа имота в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му да предостави имота безвъзмездно на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му;
5.6. Ежегодно да застрахова имота в полза на община Златоград за своя сметка.
5.7. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за учредено право на възмездно ползване.
Депозит да участие в конкурса е в размер на 500,00 лв. (петстотин лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за ползване.
Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Срок за внасяне на депозита - до 17,30 часа на 06.03.2013 г.
Предложенията за участие се подават до 17,30 ч. на 06.03.2013 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерния етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за обекта може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 06.03.2013 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1. Цената на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.
Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития