A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 13 Април 2009  117

ОБЯВА

Община Златоград на основание Заповед № 154 от 10.04.2009 г. на Кмета на община Златоград, чл.90, ал.1  и чл.91 от Кодекса на труда

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на Дневен център за деца с увреждания


Място на работа Дневен център за деца с увреждания „Зора” гр. Златоград


Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образователна степен – бакалавър

2. Специалност, по която е придобито образоването (една от изброените): “Социални дейности”, “Социална педагогика” или педагогическа специалност

3. Професионален опит: не по-малко от 3 години в областта на социалните дейности или най-малко 3 години стаж на ръководна длъжност

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: компютърни умения


Начин за провеждане на конкурса : Защита на концепция за управление на дневен център за деца с увреждания и събеседване, като комисията оценява кандидата и го подрежда в общото класиране след събеседването.


Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурса (по образец)

2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността

3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

4. Автобиография CV формат

5. Мотивационно писмо

6. Свидетелство за съдимост

7. Медицинско свидетелство

8. Концепция за управление на дневен център за деца с увреждания в 5 екземпляра, подписани от кандидата, в обем не повече от 20 страници, която съдържа:

а)  същност, основни дейности и екип на дневен център за деца с увреждания;

б)  стратегически и оперативни аспекти при управлението на дневен център за деца с увреждания;

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на центъра, пътищата за постигането им;

г) заключение

Концепцията се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик, поставен в плика с документите.

На кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Място и срок за подаване на документите:

Документи за участие ще се приемат всеки ден от 8,30 ч. до 17,30 ч. в Центъра за информационно обслужване, гише Деловодство на Община Златоград.

Краен срок за подаване на документи до 17,30 ч. на 15.05.2009 г.


За справки и информация  на телефон 03071/25 51


Приложение:


1. Формуляри образци за кандидатстване;‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития