A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 13 Април 2009  121

ОБЯВА


     Общинска администрация гр.Златоград на основание Заповед № 152 от 10.04.2009 г. на Кмета на община Златоград, чл.9а, ал. 2 във връзка с чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността: Младши експерт „Административно обслужване” към отдел „Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”. Съгласно заповед № 135 от 31.03.2009 г. на кмета на община Златоград, длъжността е определена за заемане от хора с трайни увреждания.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:

     Административно обслужване

1.2. Цел на длъжността:

Длъжността "младши експерт" е свързана с подкрепа на дейността на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация, с обработка на бази данни, с проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на администрацията; младшите експерти могат да осъществяват дейности по административното обслужване;

1.3. Изисквана минимална степен на завършено образование:

 висше образование, степен професионален бакалавър по..

1.4. Специалност, по която е придобито образованието:

Публична администрация, икономическа или хуманитарна специалност

1.5. Години професионален опит:

 не се изисква

1.6. Допълнителни изисквания:  • аналитична компетентност         

  • ориентация към резултати          

  • изграждане на отношения           

  • познаване на заинтересуваните страни

  • комуникативна компетентност  


2. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:

- 335 лева.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- тест

- интервю     

4 . Необходими документи за участие в конкурса:

4.1. Заявление за участие в конкурса (образец);

4.2. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (образец);

4.3. Декларация по чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител(образец);

4.4. Автобиография СV формат;

4.5. Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

4.6. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

4.7. Решение на ТЕЛК, с което е установена степен на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация 50 и над 50 на сто.

Формулярите по образец се предоставят всеки работен ден в Общинска администрация гр. Златоград, ет. 5, стая 4 от 9.00 до 17.30 часа.

На кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

5. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите подават заявленията лично в Общинска администрация гр. Златоград – ет. 5, стая № 4. Главен експерт „Човешки ресурси и бюджет” извършва проверка за наличие на всички документи описани в заявлението, като уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия. След проверката, с входящ номер и дата се регистрират само заявленията.

6. Краен срок за подаване на документите: 28.04.2009 година, 17.30ч.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация - Златоград и публикуван в електронната й страница.

Обявата е публикувана във вестник „Телеграф", в  Регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, в страницата на Общинска администрация - http://www.zlatograd.bg  и е изнесена на Информационното таблото за обяви в сградата на Общинска администрация – Златоград.


Приложение:


1. Формуляри образци за кандидатстване;

2. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за кобнкурс;‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития