A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 15 Октомври 2012  183

ОБЯВА


      ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ул. “Стефан Стамболов” №1, пощенски код 4980, тел. 03071 / 25-51, факс 03071 / 40-23 на основание чл.19 от Закона за автомобилните превози, чл. 17 и чл. 20 от Наредба №2 на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Решение № Е179/30.05.2012г., Решение № Е17/30.05.2012г., Решение № Е 250/29.08.2012г. и Решение № Е 251/29.08.2012г. на Общински съвет – Златоград и Заповед № 475/05.10.2012г. на Кмета на общината, ОБЯВЯВА конкурс с предмет:


І. КОНКУРС С ПРЕДМЕТ - “Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми – общинска, областна и републиканска от квотата на община Златоград”, както следва:


1. ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА:


1.1. Вътрешноградска автобусна линия:


Пакет 1.1.1.

1.1.1. Вътрешноградска линия № 1 с маршрут:: сп. „Златоград-Автотранспорт”– сп. „Кадиев врис” - сп. „Автогара” – сп. „Съдебна Палата” – сп. „Частна автогара” – сп. „Акация” - сп. „Север” - сп. „Подстанция” – сп. „Лобното място на Дельо” - сп. „Градски площад”  - сп. „Тото пункт” – сп. „Стадиона” – сп. „Военна градина”– сп. МБАЛ „Асен Шопов” – сп. „Кооперативен пазар” - сп. „Автогара” - сп. „Кадиев врис” – сп. „Златоград-Автотранспорт” - с час на тръгване от сп. „Златоград-Автотранспорт”: 06:30ч., 12:00ч., 17:00ч., от сп. „Север”: 06:45ч., 12,15ч., 17,15ч. и от сп. „Военна градина”: 07:01ч., 12:31ч., 17:31ч. – линията се изпълнява в делнични дни.


1.2.Междуселищни автобусни линии:


Пакет  1.2.1.

1.2.1. По направлението Старцево – Златоград – Старцево:

1.2.1.1. Автобусна линия: Старцево - Златоград, с час на тръгване от Старцево в 08:30 ч. и връщане от Златоград в 10:30 ч. – линията се изпълнява ежедневно;


Пакет 1.2.2.

1.2.2. По направлението Долен – Златоград –  Долен:

1.2.2.1. Автобусна линия: Долен - Златоград, с час на тръгване от Долен в 06:30 часа и връщане от Златоград в 07:15 часа - изпълнява се в делнични дни;

1.2.2.2. Автобусна линия: Долен - Златоград, с час на тръгване от Долен в 08:00 часа и връщане от Златоград в 12:00 часа – изпълнява се в делнични дни, в понеделник и петък тръгване от махала Станково в 07:30 часа;

1.2.2.3. Автобусна линия: Долен - Златоград, с час на тръгване от Долен в 06:30 часа и връщане от Златоград в 17:30 часа – линията се изпълнява в събота.


Пакет 1.2.3.

1.2.3. По направлението Златоград – Долен – Златоград:

1.2.3.1. Автобусна линия: Златоград - Долен, с час на тръгване от Златоград в 10:00 часа и връщане от Долен в 10:30 часа – изпълнява се в делнични дни;

1.2.3.2. Автобусна линия: Златоград - Долен, с час на тръгване от Златоград в 15:00 часа и връщане от Долен в 15:30 часа – изпълнява се в делнични дни.


Пакет 1.2.4.

1.2.4. По направление Златоград – Ерма река – Златоград:

1.2.4.1. Автобусна линия: Златоград – Ерма река, с час на тръгване от Златоград в 07:00 часа и връщане от Ерма рекав 08:00 часа – изпълнява се в делнични дни;

1.2.4.2. Автобусна линия: Златоград – Ерма река, с час на тръгване от Златоград в 10:00 часа и връщане от Ерма рекав 10:30 часа – изпълнява се в делнични дни;

1.2.4.3. Автобусна линия: Златоград – Ерма река, с час на тръгване от Златоград в 09:00 часа и връщане от Ерма рекав 08:30 часа – (изпълнява се в събота).


2. ОТ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА


Пакет 2.1.

2.1. По направление Старцево – Смолян – Старцево:

2.1.1. Автобусна линия: Старцево – Златоград – Смолян, с час на тръгване от Старцево в 05:30 часа и от Златоград в 06:00 часа и връщане от Смолян в 11:30 часа и от Златоград в 13:15 часа – линията се изпълнява ежедневно.


3. ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА


Пакет 3.1.

3.1. По направлението Златоград – Подкова  – Златоград:

3.1.1. Автобусна линия: ЗлатоградПодкова, с час на тръгване от Златоград в 09:00 часа и връщане от Подкова 12:30 часа – линията се изпълнява ежедневно.

3.1.2. Автобусна линия: Златоград – Подкова, с час на тръгване от Златоград в 15:30 часа и връщане от Подкова 18:50 часа – линията се изпълнява ежедневно.


Пакет 3.2.

3.2. По направление Златоград – Кърджали – Златоград

3.2.1. Автобусна линия: Златоград - Кърджали, с час на тръгване от Златоград в 05:00 часа и  връщане от Кърджали в 18:20 часа  - линията се изпълнява ежедневно. 


който община Златоград с адрес ул. “Стефан Стамболов” №1, пощенски код 4980, тел. 03071/ 25 51, да проведе.


ІІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА КОНКУРСА – чл.19 от Закона за автомобилните превози и чл.17 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Решение № Е179/30.05.2012г.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:

1. Кандидатите да са физически и/или юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и да притежават валидни документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси;

2. Да нямат парични задължения към държавата, община Златоград и към осигурителните фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

3. Да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността;

4. Да разполагат със собствена или наета сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на автобусите;

5. Да са осигурили 35 % от общия брой курсове да се изпълняват с автобуси за превоз на трудно подвижни лица;

6. Да са осигурили необходимия минимален брой превозни средства за един  пакет – един основен автобус и един резерва. При участие за по-вече пакети, необходимия автопарк е както следва:

6.1. до  три пакета /включително/  – по един основен за всеки пакет и един резерва;

6.2. до пет пакета /включително/ - по един основен за всеки пакет и две резерви;

6.3. до осем  пакета /включително/  – по един основен за всеки пакет и три резерви;

7. Всички класове автобуси, с които се извършват превози по утвърдената транспортна схема да бъдат в съответствие с изискванията от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на МТС.

8. В случай, че няма кандидати, участващи с автобуси за превоз на трудноподвижни лица, разписанието, определено за този вид превоз ще бъде възложено за изпълнение на класиралия се за него кандидат, със задължение за осигуряване на такъв парк, съгласно приложения проектодоговор.

9. Всеки кандидат участва с отделно предложение /оферта/ за съответното разписание.

9.1. Данните в предложението /офертата/ се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на предложението /оферта/ и с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.

9.2. При изготвянето на предложението /оферта/, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.

9.3. Предложението /офертата/ и калкулацията се представят в два отделно запечатани непрозрачни плика към изискуемите документи поставени в общ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса – „Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми – общинска, областна и републиканската от квотата на община Златоград”. Предложенията се предават от кандидата или упълномощено от него лице.

10. Кандидатът подава съответното заявление за участие в конкурса.

11. Всички копия в документацията да са заверени от управителя на фирмата и подредени по описания по-горе ред.

12. Декларация, че превозните средства, които предлага за участие в конкурса, не са ангажирани в изпълнението на превози по редовни битови линии с Община Златоград или други общини, както и да извършват специализирани превози по договори с други възложители

13. Управителя на фирмата-кандидат да представи декларация, удостоверяваща верността на подадените документи.


ІV. МЯСТО И КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Крайният срок за подаване на предложенията е до 17.00 часа на 20.11.2012г.

Предложенията се представят в запечатан, непрозрачен плик, в който се поставят всички придружаващи предложението документи, които се изискват.

На плика кандидата отбелязва предмета на конкурса, наименованието на фирмата, точен адрес, телефон и име на представляващия.

Предложенията да се приемат в Центъра за административно и информационно обслужване на гражданите на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.


V. ДАТА, МЯСТО И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Предложенията на кандидатите ще бъдат отваряни на 21.11.2012г. /сряда/ от 14.00  часа в залата на Общински съвет – Златоград по реда на тяхното подаване.


VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извършва въз основа на критерии и начини за оценка и класиране на кандидатите, утвърдени с Решение № Е179/30.05.2012г. на Общински съвет – Златоград.

VІІ. За участие в конкурса да се закупи конкурсна документация на стойност  70 /седемдесет/ лева без включено ДДС и да се  внесе парична гаранция в размер на 500 /петстотин/ лева, независимо от броя на линиите, за които лицето кандидатства.

Гаранцията се внася в брой в касата на партерен етаж на Общинска администрация – Златоград. При подписване на договора, гаранцията за участие в конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. На не спечелилите гаранцията се възстановява в 15 дневен срок от датата на обявяване резултатите от конкурса.

За участие в конкурса следва да се закупи конкурсна документация на стойност  70 /седемдесет/ лева без включено ДДС и да се  внесе парична гаранция в размер на 500 /петстотин/ лева  в сградата на община Златоград, адрес ул. „Стефан Стамболов” №1, касов салон на Център за информационно и административно обслужване от 08:30 часа до 17:30 часа, всеки работен ден.


VІІІ. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.


За всяка линия или пакет от линии, предмет на настоящия конкурс се определят броя на необходимите и резервни автобуси, като техния брой бъде посочен конкретно в конкурсната документация. За участие по Пакет 1.2.1., Пакет 1.2.2 и Пакет 1.2.4. участниците трябва да представят като основен или резервен автобус с пътнико вместимост над 22 места.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития