A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАвторник, 21 Август 2012  157

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 17.10.2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – покривно пространство с площ от 436 кв. м. на масивна (двуетажна + приземен етаж) сграда - детска градина „Снежанка” с идентификатор 31111.34.819.1 и със застроена площ 436 кв.м. (четиристотин тридесет и шест квадратни метра), находяща се на  ул. “Хан Аспарух” № 25, гр. Златоград,  ПИ 31111.34.819 по КК на гр. Златоград, по  акт за публична общинска собственост № 683/09.03.2011 г., вписан в служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 90/15.03.2011 г., при следните конкурсни условия:

Начална месечна наемна цена 45 лв. (четиридесет и пет лева) за наетата площ, без включен ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем на площта – 10 години, считано от дата на сключване на договора за наем.

3. Предназначение на площта – за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително.

4. Задължения на наемателя:

- Да представи становище за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД.

- За своя сметка в срок до шест месеца да се снабди с необходимите документи по чл. 147, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗУТ.

- В срок до една година от влизане в сила на строителното разрешение да въведе в експлоатация фотоволтаична електроцентрала.

- Поддържане и ремонт на покривното пространство.

Депозит за участие в конкурса в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Депозитът се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 16.10.2012 г.

Оглед на площта, може да се извършва  всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на конкурса, след закупуване на конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС при общинска администрация Златоград.

Конкурсната документация  може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 16.10.2012 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 16.10.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.


За допълнителна информация на телефон 0884-600-185 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития