A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 29 Юни 2012  101

ОБЯВА


            Общинска администрация Златоград уведомява, че на 15.08.2012 г. в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведат публично оповестени конкурси за отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична общинска собственост:

І. Покривно пространство с площ от 436 кв. м. на масивна (двуетажна + приземен етаж) сграда - детска градина „Снежанка” с идентификатор 31111.34.819.1 и със застроена площ 436 кв.м. (четиристотин тридесет и шест квадратни метра), находяща се на  ул. “Хан Аспарух” № 25, гр. Златоград,  ПИ 31111.34.819 по КК на гр. Златоград, по  акт за публична общинска собственост № 683/09.03.2011 г., при следните конкурсни условия:

1). Начална месечна наемна цена 45 лв. (четиридесет и пет лева) за наетата площ, без включен ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2). Срок за отдаване под наем на площта – 10 години, считано от дата на сключване на договора за наем.

3). Предназначение на площта – за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително.

4). Задължения на наемателя:

- Да представи становище за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД.

- За своя сметка в срок до шест месеца да се снабди с необходимите документи по чл. 147, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗУТ.

- В срок до една година от влизане в сила на строителното разрешение да въведе в експлоатация фотоволтаична електроцентрала.

- Поддържане и ремонт на покривното пространство на сградата.

5). Конкурсът ще се проведе на 15.08.2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Златоград.

6). Депозит за участие в конкурса в размер на 90,00 лв. (деветдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Депозитът се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 14.08.2012 г.

ІІ. Покривно пространство с площ от 540 кв. м. на масивна (двуетажна + приземен етаж) сграда - детска ясла „Мир” с идентификатор 31111.34.814.1 и със застроена площ 540 кв.м. (петстотин и четиридесет квадратни метра), находяща се на ул. «Хан Аспарух» №16, гр. Златоград, ПИ 31111.34.819 по КК на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 634/25.03.2010 г., при следните конкурсни условия:

1). Начална месечна наемна цена 55 лв. (петдесет и пет лева)  за наетата площ, без включен ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2). Срок за отдаване под наем на площта – 10 години, считано от дата на сключване на договора за наем.

3). Предназначение на площта – за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително.

4). Задължения на наемателя:

- Да представи становище за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД.

- За своя сметка в срок до шест месеца да се снабди с необходимите документи по чл. 147, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗУТ.

- В срок до една година от влизане в сила на строителното разрешение да въведе в експлоатация фотоволтаична електроцентрала.

- Поддържане и ремонт на покривното пространство на сградата.5). Конкурсът ще се проведе на 15.08.2012 г. от 10,20 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Златоград.

6). Депозит за участие в конкурса в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Депозитът се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 14.08.2012 г.


Документация за участие в публично оповестени конкурси може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 14.08.2012 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.


 Оглед на площите, може да се извършва  всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на конкурсите, след закупуване на конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС при общинска администрация Златоград.


Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 14.08.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на общинска администрация  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.


Участието в конкурсите е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.


За допълнителна информация на телефон 0884-600-185 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития