A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 26 Април 2012  137

ОБЯВА


  Общинска администрация Златоград уведомява, че на 07.06.2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот – площ от 35 кв.м., представляваща  част от поземлен имот с идентификатор 31111.33.489 по кадастрална карта на гр. Златоград, който попада в УПИ ІІ - 2485 – Озеленяване; УПИ ІV - 2485 – Озеленяване в кв. 77 по ПУП на гр. Златоград, по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, по акт за публична общинска собственост №751/05.12.2011 г., при следните конкурсни условия:

1. Минимална офертна месечна наемна цена за площта в размер на 115,50 (сто и петнадесет лева и петдесет стотинки) лева, без ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем на площта – от 5 години от подписване на договор за наем, като площите се използват само през летния сезон (май-септември) и наем се начислява само за тези месеци.

3. Предназначение на площ от 35 кв.м. – за разполагане на маси и столове.

4. Задължения на наемателя:

-  да отдели с декоративна ограда/зеленина площта по схемата за поставяне;

- да поддържа изградената към заведението декоративна ограда/зеленина в добър естетически вид.

5. Конкурсът да се проведе на 07.06.2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Златоград.

6. Депозит за участие в конкурса в размер на 235,00 лв. (двеста тридесет и пет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем и се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване, партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 06.06.2012 г.           

7. Оглед на имота, може да се извършва  всеки работен ден от 10,00 до 17,00 часа, до деня, предхождащ деня на провеждане на конкурса, след закупуване на конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПИО, ОП, СД и ОС в общинска администрация  Златоград

8. Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 06.06.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

9. Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.


За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития