A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 05 Март 2012  144

ОБЯВА


Общинска администрация Златоград уведомява, че на 24.04.2012 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв.м. (триста шестдесет и два квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.30.1 (музей) със ЗП 80 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.30.2 със ЗП 15 кв.м. и ведно с масивна сграда с идентификатор 31111.31.30.3 (Битово заведение – механа) със ЗП 85 кв.м., с акт за частна общинска собственост № 719 от 10.05.2011г., при следните конкурсни условия:
1. Предназначение – Продължаване на предназначението на имота, като част от Етнографски ареален комплекс, преобразуване на Етнографския музей в Историко-етнографски, чрез включване на нова сбирка, представляващо историческото минало на Златоград, посредством регистриране от страна на ползвателя в Министерство на културата движими паметници на културата.
2. Срок на ползване – за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.
3. Цена на правото на ползване за срока от 10 години – правото на ползване е възмездно и се формира от предлаганата цена по финансово обезпечена инвестиционна програма, като минималната офертна цена на правото на ползване е 100 000,00 лв.
4. Депозит да участие в конкурса в размер на 1000,00 лв., който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за ползване, вносим в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1 до 17,30 часа на 23.04.2012 г.
5. Предложение за финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на имота при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на паметници на културата, като:
5.1. Извършване на частичен ремонт на покрива на сграда, изкърпване на стени и тавани;
5.2. Текущо поддържане на сградите;
5.3. Извършване на основен ремонт на санитарните възли и кухненски блокове на заведения;
5.4. Консервация на всички дървени части в тях;
5.5. Преобразуване на Етнографския музей в Историко-етнографски, чрез включване на нова сбирка, представляващо историческото минало на Златоград, посредством регистиране от страна на ползвателя в Министерство на културата движими паметници на културата;
5.6. Изграждане на лапидариум (музейна сбирка на открито) в двора на имота и др.;
5.7. Начин на изпълнение и отчитане на инвестиционната програма.
6. Основни задължения на ползвателя:
6.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;
6.2. Да ползва имота в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;
6.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;
6.4. Да стопанисва и да се грижи, като добър стопанин, имайки в предвид важната му функция за цялото население в общината.
6.5. Да поддържа имота в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му да предостави имота безвъзмездно на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му;
6.6. Ежегодно да застрахова имота в полза на община Златоград и за своя сметка.
Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 23.04.2012 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.
Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 23.04.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация Златоград.
Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, обществени поръчки, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития