A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВА



понеделник, 05 Март 2012  141

ОБЯВА


Общинска администрация – Златоград уведомява, че на 19.04.2012 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение от 13 кв.м., находящо се на първи етаж от масивна сграда на СОУ “Антим І” гр. Златоград, на четири етажа със застроена площ 1490 кв.м. в УПИ ІІ – училище, кв. 48 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост №685/10.03.2011 г. при следните конкурсни условия:
1.1. Минимална офертна месечна наемна цена – 51,48 лв. (петдесет и един лев и четиридесет и осем стотинки), без ДДС. Върху достигната офертна месечна наемна цена се начислява ДДС.
1.2. Срок за отдаване под наем на обекта – за срок от 4 години.
1.3. Предназначение на обекта – за продажба на закуски от производител и плодове, при спазване на изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
1.4. В конкурса могат да участват физически и юридически лица, които декларират, че са производители на закуски.
1.5. В конкурса могат да участват физически и юридически лица, които нямат задължения към община Златоград и СОУ “Антим І” гр. Златоград.
Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 18.04.2012 г. от Центъра за информационно и административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.
Депозитът за участие в конкурса е в размер на 125,00 (сто двадесет и пет лева) и се внася в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1 до 17,30 часа на 18.04.2012 г.
Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 18.04.2012 г. в Центъра за информационно и административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация – Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения търг с явно наддаване, след закупена тръжна документация и по предварителна заявка в отдел АПИО, ОП, СД и ОС в Общинска администрация – Златоград.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно и информационно обслужване, стопански дейности и общинска собственост”.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД




‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития