A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 29 Юли 2011  136

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 260 от 06.07.2011 г. на Кмета на община Златоград


ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на Дневен център за деца с увреждания


І. Място на работа: Дневен център за деца с увреждания „Зора” гр. Златоград

ІІ. Характер на работата : Организира, ръководи и отговаря за дейността на Дневен център за деца с увреждания – утвърждава Правилник за вътрешен трудов ред, извършва контрол върху всички дейности, осъществявани в Дневния център, както и контрол на документацията, отразяваща работата в Центъра.

ІІІ. Изисквания за заемане на длъжността :
    1. Минимална образователна степен – бакалавър;

    2. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Социален мениджмънт”, „Педагогика”, „Психология”;

    3. Професионален опит: не по малко от 5 години в сферата на социалните услуги в общността или в сферата на образованието, или не по-малко от 3 години стаж на ръководна длъжност;

    4. Да притежават компютърна грамотностІV. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа:

1-ви етап: Допускане по документи

2-ри етап: Защита на концепция за управление на дневен център за деца с увреждания и събеседване

V. Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:

1. Заявление за участие в конкурса (по образец)

2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността

3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

4. Свидетелство за съдимост

5. Медицинско свидетелство

6. Мотивационно писмо

7. Автобиография CV формат

8. Концепция за управление на дневен център за деца с увреждания в 3 екземпляра, подписани от кандидата, в обем не повече от 15 страници, която съдържа:

а)  същност, основни дейности и екип на дневен център за деца с увреждания;

б)  стратегически и оперативни аспекти при управлението на дневен център за деца с увреждания;

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на центъра, пътищата за постигането им;

г) заключение

Концепцията се представя в отделен запечатан, непрозрачен плик, поставен в плика с документите.


VІ. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса ще се приемат всеки ден между 8.30-12.30 ч. и 13.30-17.30 ч. в сградата на общинска администрация, в Центъра за информационно обслужване, гише Деловодство. Заявлението и документите за участие, се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Директор” на Дневен център за деца с увреждания „Зора” гр. Златоград.

Краен срок за подаване на документите до 17.30.ч. на 29.08.2011 г.

На кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на Община Златоград.ПРИЛОЖЕНИЕ:
Заявление за участие >>‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития