A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАчетвъртък, 13 Юни 2024  69

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 16.07.2024 г. от 09,30 часа в зала, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Ст. Стамболов“ № 1, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следните помещения, находящи се на I етаж в триетажна масивна сграда „Здравна служба“ в с. Старцево със ЗП 185 м2: кабинет № 1 с площ 13,06 м2, кабинет № 2 с площ 13,00 м2 и лаборатория с площ 7,00 м2, построена в УПИ XV – Здравна служба, кв. 22 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево, при следните конкурсни условия:

1. Минимална месечна наемна цена за помещения, находящи се на I етаж в сграда „Здравна служба“ в с. Старцево: кабинет № 1 с площ 13,06 м2, кабинет № 2 с площ   13,00 м2 и лаборатория с площ 7,00 м2, УПИ XV – Здравна служба, кв. 22 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево е в размер на 89,26 лв. (осемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки). Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена ще се начислява ДДС.

2. Предназначение на кабинетите: за  предоставяне на услуги по дентална медицина.

3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинетите, остойностено в лева.

5. Изисквания към участниците:

  • кандидатите да притежават образователна-квалификационна степен „магистър”  по специалност „Дентална медицина“;
  • да са регистрирани като лечебни заведения за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения;
  • да притежават договор, сключен с РЗОК – Смолян.

Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 15.07.2024 г. в Центъра за административно обслужване, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цената на документацията в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие в конкурса е в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за административно обслужване, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 15.07.2024г.

Оглед на обекта може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития