A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпонеделник, 06 Ноември 2023  397

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 12.12.2023 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ 21 м2 , представляващ част от ПИ  с идентификатор 31111.35.461 по КК на гр. Златоград, целият с площ 301 м2, за който имот се отрежда УПИ І – 2451 - Озеленяване, кв. 167 по ПУП на гр. Златоград, по акт за  публична общинска собственост № 869/05.11.2012 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 481/07.11.2012г., том ІІ-162, дело 334, партида 3432,  по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград, при следните конкурсни условия:

1. Минималната офертна цена за отдаване под наем на терен – 58,17 лв. (петдесет и осем лева и седемнадесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Предназначение на терена: за поставяне на преместваем обект - павилион за продажба на промишлени стоки.

Предназначението да не се променя през целия срок на договора за наем  – 10 години.

 3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

 4. Кандидатът да представи идеен проект за търговски павилион, който да отговаря на следните изисквания:

- Павилионът   е ситуиран съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главен архитект на Община Златоград. 

- Размер на павилиона: ширина- 3м; дължина - 7м; обща площ -   21,00 м2.

- Височина да не надвишава – 3,00 м.

- Павилионът да е изграден от носеща метална конструкция с цвят на канта – антрацит. Външните и вътрешните стени – стенни панели с пълнеж от полиуретанова пяна. Покривът да е от покривни панели с пълнеж от полиуретанова пяна. Вратите и прозорците са от РVC профили. Подът да  е изработен от ОСБ плоскости, с покритие от ламиниран паркет.

- Преобладаващо допустими материали – метал, стъкло, стъклени витрини от РVC профили; РVC профили на вратите и прозорците и кантът за металната конструкция с цвят антрацит; фасадните стени с цвят имитация на дърво.

- 3D визуализация за разполагане на павилиона върху терена.

- Павилионът да бъде подходящо и хармонично разположен в околното пространство.

5. Задълженията на наемателя:

5.1. Наемателят е длъжен, след сключване на договора за наем, изцяло, за своя сметка и на своя отговорност, да извърши присъединяването на търговския обект към съответните инфраструктурни дружества – ЕВН, В и К.

5.2. Наемателят е длъжен, след сключване на договора за наем, да се снабди, за своя сметка, с разрешение за поставяне на преместваем обект от Главен архитект на Община Златоград, по реда чл. 23 от Наредба № 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяването на рекламната дейност на територията на Община Златоград

5.3. Всички разходи с използването на терена – разполагане на павилиона, консумативни разходи (ел. енергия, вода) по време ползване на терена, данъци, такси, консумативи и др. са за сметка на наемателя.

 Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на заявления за участие до 17,30 часа на 11.12.2023 г. в Центъра за административно обслужване на граждани, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

Цената на документацията е в размер на 50,00 (петдесет лева), без вкл. ДДС.

Депозит за участие в конкурса  е в размер на 118 лв. (сто и осемнадесет лева), който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за наем. Внася се в касата на Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17,30 часа на 11.12.2023г.  

Оглед на терена може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестения конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 - дирекция „Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития