A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 20 Октомври 2023  313

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.11.2023 г. от 09,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на следния недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ XVII –Търговия и обществено обслужване, кв. 22 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево, одобрен със Заповед № 16/07.03.1978 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 170/16.06.2021 г. на Кмета на Община Златоград, целият с площ: 205 м2 (двеста и пет квадратни метра), ведно с построена в имота едноетажна масивна сграда „Хлебопекарна“ със застроена площ 93 м2 (деветдесет и три квадратни метра), при следните конкурсни условия:

1. Предназначение –  за хлебопекарна.

2. Срок на ползване  – за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.

3. Цена на правото на ползване за срока от 10 години – правото на ползване е възмездно и се формира от предлаганата цена по финансово обезпечена инвестиционна програма, като минималната офертна цена на правото на ползване  е в размер 14 061,60 лв., без вкл. ДДС.

4. Предложение за финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на имота при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти за обществено хранене.

5. Предложение за разкриване на работни места.

6. Депозит да участие в конкурса е в размер на 141,00 лв., който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за ползване.

Място и срок за внасяне на депозита - касата на Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1 до 17.30 ч. на работния ден, предхождащ деня на провеждане на конкурса – 28.11.2023 г.

7. Основни задължения на ползвателя:

7.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;

7.2. Да ползва имота в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

7.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

7.4. Да стопанисва и да се грижи,  като  добър   стопанин.

7.5. Да поддържа имота в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му  да предостави имота безвъзмездно на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му.

7.6.  Ежегодно да застрахова имота  в полза на Община Златоград и за своя сметка.

7.7. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на Община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за учредено право на възмездно ползване.

Оглед на обекта – предмет на конкурса, може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в дирекция АПО, ОС и З в Общинска администрация Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

Не се допускат до участие в конкурса физически и юридически лица, които:

- Не са представили някои от задължителните документи за участие в процедурата или те са нередовни;

- Не са закупили конкурсна документация в предвидения срок;

- Не са внесли в предвидения срок и на място, посочено в т. 6, раздел ІІ от настоящото решение,  определения депозит;

- Не отговарят на други условия, предвидени в нормативния акт, заповедта на Кмета на Община Златоград за откриване на процедура публично оповестен конкурс и конкурсна документация към нея.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 28.11.2023 г. от Центъра за административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 28.11.2023 г. в Центъра за административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития