A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 20 Октомври 2023  396

ОБЯВА

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 29.11.2023 г. от 10,00 часа в залата на Общински съвет Златоград ще се проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на следния недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа,   кв. 9 по ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), при следните конкурсни условия:

1. Предназначение –  продължаване на предназначението на имота, като част от Етнографски ареален комплекс: сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1  - за механа; сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2 -  за воденица, караджейка, валявица и тепавица.

2. Срок на ползване  – за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.

3. Цена на правото на ползване за срока от 10 години – правото на ползване е възмездно и се формира от предлаганата цена по финансово обезпечена инвестиционна програма, като минималната офертна цена на правото на ползване  е 50 000,00 лв., без вкл. ДДС.

4. Депозит да участие в конкурса е в размер на 500,00 лв., който се задържа за гаранция за добронамерено изпълнение и се възстановява след изтичане на договора за ползване.

Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”   № 1.

5. Предложение за финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на имота при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на паметници на културата, като:

5.1.Основен ремонт на дървените части валявица, тепавица и воденица-караджейка;

5.2. Подмяна дървени парапети и простори;

5.3. Извършване на частичен ремонт на покрива на сградите, изкърпване на стени и тавани;

5.4. Текущо поддържане на сградите;

5.5. Текущо поддържане на санитарните възли и кухненски блок;

5.6. Консервация на всички дървени части;

5.7. Начин на изпълнение и отчитане на инвестиционната програма.

6. Предложение за включване на имота в композицията на Етнографския ареален комплекс.

7. Основни задължения на ползвателя:

7.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;

7.2. Да ползва имота в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

7.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

7.4. Да стопанисва и да се грижи за имота,  като  добър   стопанин,  имайки в  предвид  важната  му  функция за цялото  население в Общината.

7.5. Да поддържа имота в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му  да предостави имота безвъзмездно на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му;

7.6.  Ежегодно да застрахова имота  в полза на Община Златоград и за своя сметка;

7.7. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на Община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за учредено право на възмездно ползване.

Документация за участие в публично оповестения конкурс може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 28.11.2023 г. от Центъра за административно обслужване, на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

Цена на документацията е в размер на 50,00 лева (петдесет лева), без включен ДДС.

Предложения за участие се подават до 17,30 ч. на 28.11.2023 г. в Центъра за административно обслужване, на партерния етаж в сградата на Общинска администрация  Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1.

         Оглед на имота може да се извършва всеки  работен ден от 10,00 ч. до 17,30 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане на публично оповестен конкурс, след закупена конкурсна документация и по предварителна заявка в отдел АПО, ОС и З в Общинска администрация  Златоград.

Участието в конкурса е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.

За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – отдел “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”.

    

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития