A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯпетък, 29 Октомври 2021  313

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване  на кандидатите за длъжността

„Главен юрисконсулт, публичен изпълнител и лице по защита на личните данни” – 1 работно място в звено „Длъжности на пряко подчинение на кмет на община и заместник-кмет”, Община Златоград

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І.Критерии за оценяване на интервюто:

 1. Аналитична компетентност.
 2. Ориентация към резултати.
 3. Работа в екип.
 4. Комуникативна компетентност.
 5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
 6. Професионална компетентност.
 7. Дигитална компетентност.

ІІ.Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:………/п/.…………

                /ИНЖ. ЕЛКА ЧАУШЕВА-секретар на Община Златоград/

            ЧЛЕНОВЕ:

 1. НАДЯ МАНГАРУДОВА………………………/п/………………………………

 директор на дирекция „Финансово-счетоводна дейност, бюджет, човешки ресурси и местни данъци и такси”

 1. ИРИНА ИВАНОВА……………………………/п/……………………………

директор на дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки, стопански дейности и връзки с обществеността”

 1. МАГДА КЮЛЕВЧИЕВА……………………/п/………………………………...

гл. експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда“

 1. ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ ……………………………………………………….

директор на дирекция „Хуманитарни дейности, благоустрояване,   озеленяване и опазване на околната среда”  

 1.   СТЕФАН КАСАБОВ……………………………/п/…………………………….

  външен експерт, юрист

 1. ИНЖ. ЮЛИ ХАДЖИЙСКИ………………………/п/………………………….

гл. инженер на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития