A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯпонеделник, 18 Април 2022  581

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за оценяване  на кандидатите за длъжността

за длъжността главен експерт „Образование, здравеопазване и култура” – 1 работно място в дирекция „Хуманитарни дейности, благоустрояване, озеленяване и опазване на околната среда“, Община Златоград

Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.

Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с 25 въпроса, с по 1 верен отговор и определи изискващ се минимален резултат 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Времето за решаване на теста беше определено на 60 минути.

Комисията прие минимална средноаритметична  оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за оценка, приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.

Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултата от теста и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.

І.Критерии за оценяване на интервюто:

  1. Аналитична компетентност.
  2. Ориентация към резултати.
  3. Работа в екип.
  4. Комуникативна компетентност.
  5. Фокус към клиента (външен/вътрешен).
  6. Професионална компетентност.
  7. Дигитална компетентност.

ІІ.Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:………/п/.…………

ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ

             Директор на дирекция „Хуманитарни дейности, благоустрояване,   озеленяване и     опазване на околната среда”   

            ЧЛЕНОВЕ:

  1. АСЕН ЧЕРЕШАРОВ………………………/п/………………………………

Главен юрисконсулт, ПИ и ЛЗЛД

  1. МАГДА КЮЛЕВЧИЕВА……………………/п/………………………………...

Гл. експерт „Човешки ресурси, личен състав и безопасност на труда“‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития