СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ


СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО ТРАСЕ – „ЗЛАТОГРАД – ТЕРМЕС – КСАНТИ”.

ГКПП Златоград функционира повече от година. Този пункт за 2010 бе втория по натовареност на българо-гръцката граница, след Кулата, въпреки че през него не преминават ТИР-ове и големи автобуси. Броят на преминалите през първите 11 месеца е 130 хил автомобила и 400 хил. души. По данни на гранична полиция, трафикът през летните месеци на 2011 г е увеличен с 15 %, като в почивните летни дни броят не преминалите е над 4 хил души дневно.
За да може регионът да се възползва от потенциала на този нов ресурс, трябва да бъдат решени няколко въпроса: тесните на места пътни участъци на гръцка територия, липса на пътища, които могат да поемат трафика през Златоград и към границата (и обратното), липса на стратегия за управление на трафика (вкл. да се предотврати контрабандата и нелегалната имиграция).
Затова основното предизвикателство на настоящия проект е да се направи подготовка на инфраструктурата за засилен трафик, да се обезпечи скорост и надеждност при пътуване, да се подобри достъпността и мобилността чрез изграждането на модерна инфраструктура. Добре развита инфраструктура ще послужи за активиране на потоците на стоки, услуги и хора, ще насърчи предприемачеството, ще укрепва икономическата интеграция и сътрудничество в граничния район, и е ключова предпоставка за устойчив растеж

Строителните дейности  за изграждане на комуникационно трасе – „Златоград – Термес – Ксанти  обхващат   премахване на съществуващи съоръжения, направа на нов асфалтов път, тротоарни и зелени площи, покриване на част от речното корито на река „Малка река", направа на нов стоманобетонен мост, направа на нова организация на движението в участъка обхванат в проекта. Строителството включва:

 • изграждането на нов стоманобетонен транспортен мост над р. „Голяма река”;
 • покриването на р. "Малка река" между ул."Ахрида" и ул."Стефан Стамболов" и обособяването на тази площ като паркинг с капацитет от 72 броя паркоместа и КПП-пункт. В обхвата на поръчката е включена и реконструкцията на съществуващи водовземно съоръжение и комуникационни канали;
 • изграждането на ново пътно кръстовище при бул. „България";
 • изграждането и на нов път, който свързва пътя за Гърция с пътя за Смолян - Асеновград -Пловдив и пътя за Кърджали - Хасково – Димитровград.
 • Обособяване на нови зелени площи – 699 кв.м.

Предметът на обществената поръчка обхваща:

 1. Пътно кръстовище при бул. „България". Поради преминаване на комуникационното трасе Златоград - ГП „Златоград - Термес" над река „Голяма река", се оформя ново пътно кръстовище. Разработен е проект за организация на движението в това кръстовище - с необходимата маркировка и пътни знаци
 2. Нов стоманобетонен транспортен мост над река „Голяма река" Мостът е проектиран с ширина 15м и дължина 24,47м. Предвижда се направата на тротоари по дължина от двете страни на моста с ширина 2,25м., парапети за сигурност, както и осветлението на моста - с 4 осветителни тела в двата края на моста.
 3. Паркинг - покриване на река „Малка река" между ул. „Ахрида"и ул. „Стефан Стамболов” - Покриването на реката включва: направата на паркинга  и събаряне на съществуващия мост на улица „Ахрида"  към улица „Беловидово". Новообособеният паркинг ще има 72 паркоместа за автомобили, от които 4 броя са обозначени за инвалиди. Настилката на паркинга ще е асфалт. Предвижда се двустранен напречен наклон от 1 %, а надлъжният наклон е 0,64 %. С цел да се осигури оптимално отводняване, по двете надлъжни страни в ивица от 0,80 м наклонът е 6 %, по този начин водата се отвежда към линеен водосъбирател в долния край на паркинга.На входа на паркинга от към улица „Беловидово" има КПП с бариера. Около паркинга се предвижда да има бордюр, който ще оформи контура му и ще го отдели от заобикалящите го тротоари. В бордюрите ще има вградено осветление - лампи тип луна. В обхвата на поръчката е включена и реконструкцията на съществуващи водовземно съоръжение и комуникационни канали. Предвижда се покриването на реката да се изпълни със стоманобетонова конструкция – изграждане на 3 броя нови стоманобетонови стени, по левия и десния бряг на реката и една по средата на речното корито. Върху тях се изпълнява стоманобетонова плоча, оформена на отделни полета, като в зоната на фугата полетата стъпват на напречни стоманобетонови греди.
 4. Комуникационни канали  - Всички комуникации ще са поставени в PVC тръби,  положени под тротаорните плочки. В зоните, където преминават под уличното платно, тръбите се обличат в бетонов кожух.
 5. Предпазна ограда - По новопроектираните тротоарни зони се предвижда поставянето на предпазни колчета през 1,5 м.
 6. Нов асфалтов път - комуникационно трасе „Златоград-Термес" Предвиденото комуникационно трасе ще свързва пътя за Гърция с пътя за Смолян -Асеновград - Пловдив и пътя за Кърджали - Хасково - Димитровград. Трасето на новопроектирания път започва от кръстовището на бул. „България", минава през новия транспортен мост над река „Голяма река", трасето продължава покрай коритото на река „Малка река", след това през новопостроения мост над река „Малка река" и се свързва с улица „Беловидово" към ГП „Златоград - Термес". Новият път ще е двулентов с асфалтово покритие. 

 Съоръжения за премахване - предвидено е преди направата на комуникационното трасе да се премахнат следните съоръжения:

 • Част от зидана каменна подпорна стена по левия бряг на река "Малка река" (в зоната на покриване на речното корито)
 • Зидан каменен мост над река „Малка река" (на ул. „Ахрида" към ул.„Беловидово")
 • Подземно помпено съоръжение на река „Малка река" откъм ул. „Беловидово"
 • Масивни гаражи зад общината
 • Част от зидана каменна подпорна стена по левия бряг на река "Голяма река" (в зоната на новия стоманобетонен транспортен мост);
 • Част от зидана каменна подпорна стена по десния бряг на река "Голяма река" (в зоната на новия стоманобетонен транспортен мост

Подробности за тръжната процедура са публикувани в раздел новини на сайта. Виж »