НОВИНИ


Процедура за избор на изпълнител на СМР обяви община Златоград
[06 Юли 2011]


Община Златоград обяви процедура за избор на изпълнител на строителните дейности, предвидени в проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО ТРАСЕ – ЗЛАТОГРАД – ТЕРМЕС – КСАНТИ”

Желаещите могат да закупят документация всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа. Цената на документацията е 30 лв. с включен ДДС, платима в брой в лева в касата на община Златоград, срещу издадена фактура за разхода, или по банков път по сметка на Община Златоград в "Банка ДСК" ЕАД, Филиал Златоград, IBAN BG68STSA93008432230400, BIC STSABGSF, код на плащане: 447000.

Всяко лице закупило документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да направи оглед на обекта, предмет на поръчката всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа до изтичане на срока за подаване на оферти, след предварителна заявка на тел.0878883008 - инж. Севдалин Сечков.

Изготвеният работен проект е на разположение в сградата на общинска администрация, ет. 6 - лице за контакт – инж. Светла Букова, тел. 0888589205, всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа, до изтичане на срока за подаване на оферти.

Предоставен е и пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адреса http://www.zlatograd.bg/?pid=2,12&id_actualno=104&id_aktualno_type=4

Дейностите, предмет на поръчката са в изпълнение на проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград – ГП „Златоград – Термес-Ксанти, финансиран по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013г.”

Срок за закупуване на документация – 08.08.2011 г. 17:30 часа

Новината е посетена: 1778 пъти