СЪВМЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА


По проекта е предвидено изработване на съвместна стратегия за управление на трафика и предотвратяване на незаконния трафик на стоки и хора. Нейното изготвяне се извършва на експертно ниво, след  обществено обсъждане в  широк  формат и диалог  с участието на  основните заинтересовани страни. Стратегията ще бъде официално приета от съответните институции - Общински съвет Златоград и заместник-управителя на Регион  Източна Македония и Тракия.  Техническото изпълнение на стратегията включва запознаване на партньорите  с експертни проекти, с  които те могат да кандидатстват за допълнително финансиране, като по този начин значително допринасят за устойчивостта на проекта.

Този тип дейности включва:
• Един подготвен стратегически документ;
• Една публична дискусия, организирана в Гърция;
• Подготовка на  технически проекти;

Гръцкият  партньор по проекта  - Регион Източна Македония и Тракия, ще координира  разработването на съвместната стратегия за управление на трафика.
Преките ефекти от тази дейност са насочени към подобряване  управлението  на трафика,  и ще бъдат измерени чрез разработването и приемането на обща стратегия,  предотвратяване на незаконния трафик на стоки и хора, както и създаването на съвместен орган за изпълнение  на стратегията.
Основните ползи, обаче, се материализират в непреките ефекти на проекта -изготвени проекти и възможности за кандидатстване по Програми за териториално сътрудничество,  мултипликационен ефект  от реализирани инициативи, както и покриване на засилената мобилност и достъпност, повишаване пътникопотока и степента на безопасност, подобряване на бизнес потенциала и икономически растеж (особено в сектора на туризма).  Предвидените по направлението дейности ще доведат и до по-висока степен на социалното и културното единство чрез подобряване на транспортните потоци,  културен и социален  обмен).