НОВИНИ


Път Златоград-Заставата е обект от първостепенно значение
[30 Април 2011]На заседанието на Общински съвет Златоград бе допълнена Годишната програма за общинска собственост. В нея бе включен нов раздел „Общински обекти от първостепенно значение». Като такъв обект бе включен „ Обект “Път Златоград-Заставата (връх Костадин) от км 0+000 до км 3+654,19”, който ще придобие статут на публична общинска собственост”.
В програмата бяха добавени и 41 бр имоти от горски фонд с обща площ 64 дка, попадащи в трасето на пътя, които общината има намерение да придобие по реда на Закона за горите. Бе дадено съгласие Общината да придобие право на собственост върху имот, попадащ в горски фонд от частно лице – наследници Алабашев. За останалите 12 собственици, чиито земеделски земи с обща площ около 2 дка, са използвани за пътя, ще бъде представена обща процедура за покупка или отчуждаване.

Новината е посетена: 1687 пъти