НОВИНИ


Съобщение във връзка с процедурата за СМР по проекта
[01 Август 2011]


Провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изграждане на комуникационно трасе - Златоград - Термес - Ксанти" не може да бъде възобновено към настоящия момент, поради това, че поставеното определение от Комисията за защита на конкуренцията с N:1053/27.07.2011 г., въз основа на което се оставя без уважение искането на „СКАТ ТВ” ООД за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка, не е влязло в сила. „СКАТ ТВ” ООД е обжалвала в законосъобразния срок пред Върховния административен съд постановеното определение на КЗК. Към настоящия момент Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе по същността на подадената жалба, т.е. по наведените в нея доводи, относно законосъобразността на тръжната документация.
До произнасяне на ВАС по искането за налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата, Община Златоград не може да предприеме действия по удължаването или не на срока за закупуване на документация, подаване на офертни предложения и датата за отваряне на офертите.
Номерът на преписката по процедурата в Регистъра на обществени поръчки е 00183-2011-0004.

Новината е посетена: 1726 пъти