GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Достъп до информация

 

Списъци на разсекретените, по §9 от ЗЗКИ, документи

На основание §9 от ПЗР на Закона за защита на класифицираната информация, изготвените до влизането в сила на закона материали и документи, обозначени със степени на секретност "Строго секретно от особена важност", "Строго секретно" и "Секретно", се считат за обозначени с нива на класификация за сигурност съответно "Строго секретно", "Секретно" и "Поверително", като сроковете се изчисляват съгласно чл. 34, ал. 1 и се броят от датата на създаването им.
В срок от една година от влизането в сила на закона Кмета на община Златоград е длъжен да преразгледа и приведе в съответствие с изискванията на закона и нормативните актове по неговото прилагане материалите и документите, съдържащи класифицирана информация.
 
Община Златоград няма класифицирани документи по §9 от ПЗР на ЗЗКИ и цялата създавана и поддържана информация е достъпна.

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил