GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Достъп до информация

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Златоград, и форматите, в които е достъпна

по
ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1

Описание на правомощията на Кмета на Община Златоград и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него община

Правомощия: http://www.zlatograd.bg/?pid=3,102
Програма за управление на Община Златоград 2019-2023: http://www.zlatograd.bg/docs/programi/Programa_za_Upravlenie_2019-2023.pdf 

html
doc
pdf

 

2

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на Кмета и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове

Заповеди:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,1080
Правилници:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,603, http://www.zlatograd.bg/?pid=4,708&doc_type=2, http://www.zlatograd.bg/docs/ustroistven_pravilnik_vsila_ot_01012020.pdf 
Наредби:  http://www.zlatograd.bg/?pid=4,705
Профил на купувача:  http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op1
Регистри:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,DI_1
Стратегии:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,605
Планове:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,601
Програми:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,602
Търгове:  http://www.zlatograd.bg/?pid=2,11&id_aktualno_type=2 
Конкурси:  http://www.zlatograd.bg/?pid=2,11&id_aktualno_type=3
Бюджет, Инвестиционна програма и финансови отчети:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,929#  

html
xls
 doc
pdf

3

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Златоград

Списък от ресурси в Учрежденския архив на Община Златоград – Осигурители без правоприемник, прекратили дейност, чийто разплащателни ведомости се съхраняват в общината и въз основа на които се издават удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП-2 и УП-3)
http://www.zlatograd.bg/docs/dostap_do_informacia/UPE_2.doc

html
doc

4

Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Отговорен служител за работа по ЗДОИ:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,DI_2

 

html
Doc
pdf

 

 

5

Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация на Община Златоград, Етичен кодекс на служителите в Общинска администрация Златоград и Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в Общинска администрация Златоград.

Устройствен правилник:  http://www.zlatograd.bg/docs/ustroistven_pravilnik_vsila_ot_01012020.pdf
Етичен кодекс:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,305
Вътрешни правила за организиране на административното обслужване в Общинска администрация Златоград:  http://www.zlatograd.bg/docs/Vatreshni_pravila_2015.pdf  
Структура на Общинска администрация Златоград:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,302

html
pdf

6

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

Стратегии:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,605
Планове:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,601
Програми:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,602
Програма за управление на Община Златоград 2019-2023: http://www.zlatograd.bg/docs/programi/Programa_za_Upravlenie_2019-2023.pdf 
Отчети: http://www.zlatograd.bg/?pid=3,106

pdf
html
doc

 

7

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за

Бюджет, Инвестиционна програма и финансови отчети:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,929

html
xls
 doc
pdf

8

ИИнформация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

Профил на купувача:  http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op1

html
doc
pdf
xls

 

9

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

Панел „Новини”: http://www.zlatograd.bg/?pid=2,1
Панел „Проекти на наредби”:    http://www.zlatograd.bg/?pid=3,607, http://www.zlatograd.bg/?pid=3,OO

html
 doc
pdf

10

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

Панел „Новини”: http://www.zlatograd.bg/?pid=2,1
Панел „Обществено обсъждане”:    http://www.zlatograd.bg/?pid=3,OO

html
 doc
pdf

11

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията.

Панел „Достъп до информация”: http://www.zlatograd.bg/?pid=3,DI_4

html
 doc

 

12

Обявления за конкурси за държавни служители

 

 

13

Подлежащата на публикуване информация  - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ;

Кмет на община и общински съветници,  Кметове на кметства,  Управител на МБАЛ:  http://www.zlatograd.bg/?pid=4,708&doc_type=4    
Общинска администрация:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,ZPKONPI_1

html
pdf

14

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

Панел „Достъп до информация”: http://www.zlatograd.bg/docs/dostap_do_informacia/spisak_slyjebna_taina.pdf

pdf

15

Информация, засягаща значими обществени интереси

Панел „Новини”: http://www.zlatograd.bg/?pid=2,1

html
xls
pdf

16

Информация, предоставяна повече от три пъти по реда на Глава ІІІ  „Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация” от Закона за достъп до обществена информация

Панел „Достъп до информация”:  http://www.zlatograd.bg/?pid=3,DI_0#

html
pdf

17

Друга информация, определена със закон

Панел „Избори”: http://www.zlatograd.bg/?pid=3,i1
Издадени разрешения за строеж: http://www.zlatograd.bg/?pid=3,UT_1
Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж: http://www.zlatograd.bg/?pid=3,UT_3
Заповеди по чл. 129 от ЗУТ: http://www.zlatograd.bg/?pid=3,UT_zap

 

Html
pdf

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил