GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  РАЗДЕЛ: Обяви

Въз основа на влязло в законна сила Решение № З 212/03.12.2020 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и виза за проектиране от 02.09.2020 г. на Главния архитект на Община Златоград, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост...
[29 Декември 2020]


ЗАПОВЕД№ 473/23.12.2020 г. Въз основа на влязло в законна сила Решение № З 212/03.12.2020 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и виза за проектиране от 02.09.2020 г. на Главния архитект на Община Златоград, и на основание      чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост,ЗАПОВЯДВАМ:І. УЧРЕДЯВАМ на МИТКО ******** АНУШЕВ с ЕГН ********, л. к. ********, издадена на ******** от МВР-Смолян и с постоянен адрес: обл. ********, общ. ********, с. ********, ул. ******** № *** право на пристрояване върху допълнителна площ от 13 кв. м. за реализиране на изграждане на пристройка към северната фасада на  жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево, за който имот има съставен акт за частна общинска собственост № 1490/12.03.2018 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Златоград с вх. рег. № 135/15.03.2018 г., том І-83, партида 7656.След Решение № З 112/28.05.2020 г. на Общински съвет Златоград е сключен договор № 117/14.07.2020 г. с Митко ******** Анушев от с. Старцево, за учредяване  отстъпено право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. (10 х 3 кв.м.) към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево. УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево, с обща площ 485,75 кв.м.Съгласно изготвена от проектанта и представена ситуация, за оптимална реализация на инвестиционното намерение, ще е необходимо ЗП на пристройката да бъде 43 кв. м., вместо отстъпени 30 кв. м. Внесено е искане за започване на процедура по отстъпване право на пристрояване върху допълнителна площ от 13 кв. м. към същата северна фасада на жилищната сграда, построена в УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево за изграждане на пристройка с обща застроена площ 43 кв.м. (10 х 4,3 кв.м.). С нова виза за проектиране от 02.09.2020 г. Главният архитект на Община Златоград е разрешил проектиране на пристройка със застроена площ 43 кв.м. (10 х 4,3 кв.м.) към северната фасада на съществуваща жилищната сграда, построена  в УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево.ІІ. Правото на пристрояване върху допълнителна площ от 13 кв. м. за реализиране на изграждане на пристройка към северната фасада на  жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево се учредява при следните условия:1) Цена за отстъпеното право на пристрояване върху допълнителна площ от 13 кв. м. за реализиране на изграждане на пристройка към северната фасада на  жилищната сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево, съгласно Решение № З 212 от 03.12.2020 г., в размер на 306,30 лв. (триста и шест лева и тридесет стотинки), без включен ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.
 1. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на за отстъпване право на пристрояване, в размер на 9,19 лв. (девет лев и деветнадесет стотинка), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 1,84 лв. (един лев и осемдесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

 2. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 40,00 лв. (четиридесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 8,00 лв. (осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

 3. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за отстъпване право на пристрояване в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

 4. Такса на основание Приложение № 1, Раздел V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Митко ******** Анушев, с. Старцево, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Митко ******** Анушев, с. Старцево и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград.VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване правото на пристрояване върху допълнителна площ от 13 кв. м. за реализиране на изграждане на пристройка към  северната фасада на  жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево.Ако плащането не се извърши от Приемателя в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че е се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за негова сметка.Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си. МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)Кмет на Община ЗлатоградКалендар

«  Декември  »

пн вт ср чт пт сб нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Генерален план
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил